Ordre del dia Ple Ordinari del dijous 27 de desembre a les 8 del vespre

El proper Ple Ordinari serà el dijous 27 de desembre a les 8 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, actes dels dies 16.10.2018, 27.11.2018 extraordinària i 27.11.2018 extraordinària urgent.
 2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local del dia 05.11.2018 de nomenament de funcionari interí Oficial 1a i 03.12.2018 de nomenament de funcionaris interins de l’arquitecte i enginyer.
 3. Ratificar, si s’escau, l’acord de la comissió paritària per regular la situació d’incapacitat temporal.
 4. Ratificar, si s’escau, conveni amb el Centre per liquidació de deute.
 5. Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració interadministratiu per l’execució del Programa Treball i Formació, convocatòria 2018.
 6. Aprovació, si s’escau, annex 2019 al conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de Llorenç del Penedès en matèria de serveis socials.
 7. Aprovació, si s’escau, modificació ordenança número 8 Taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
 8. Aprovació, si s’escau, adjudicació obres del nou accés a la Plaça de la Vila de Llorenç del Penedès.
 9. Aprovació, si s’escau, pla de desplegament de la xarxa de la fibra òptica (XTA.CAT).
 10. Aprovació, si s’escau, definitiva de la relació concreta de les finques a expropiar amb caràcter d’urgència i els seus tràmits.
 11. Aprovació, si s’escau, mocions.
 12. Precs i preguntes.

Ordre del dia Ple Ordinari del dimarts 16 d’octubre a 2/4 de 9 del vespre

El proper Ple Ordinari serà el dimarts 16 d’octubre de 2018 a 2/4 de 9 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, actes del 17/07/2018 i 5/09/2018.
 2. Aprovació, si s’escau, modificació ordenança mercat.
 3. Aprovació, si s’escau, modificació ordenances per l’exercici 2019.
 4. Aprovació, si s’escau, ordenança número 23. Horaris comercials.
 5. Aprovació, si s’escau, autorització connexió xarxes de clavegueram i pluvials al nou edifici de l’entitat El Centre al c. Ponent.
 6. Aprovació, si s’escau, proposta d’alcaldia acceptació cessió terreny Nou Vending Penedès i compromís d’urbanització.
 7. Aprovació, si s’escau, proposta pròrroga contracte escombraries i neteja viària.
 8. Aprovació, si s’escau, proposta de modificació acord designació festes locals 2019
 9. Aprovació, si s’escau, modificació reglament ajuts socials del personal.
 10. Aprovació, si s’escau, proposta donació piano.
 11. Aprovació, si s’escau, moció de denúncia al caràcter patriarcal i de classe de la justícia espanyola (DL).
 12. Aprovació, si s’escau, moció en defensa de la llibertat d’expressió i artística (DL).
 13. Aprovació, si s’escau, moció en rebuig a la violència i la impunitat policial (DL).
 14. Aprovació, si s’escau, moció de suport als Comitès de Defensa de la República (DL).
 15. Aprovació, si s’escau, moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre (PDeCAT).
 16. Aprovació, si s’escau, moció a favor del diàleg polític dins del marc legal de l’estatut i la constitució (PSC).
 17. Aprovació, si s’escau, moció de proposta de millora de les interconnexions ferroviàries del Baix Penedès (ERC).
 18. Precs i preguntes

Ordre del dia Ple Extraordinari del dimecres 5 de setembre a 1/4 de 9 del vespre

El proper Ple Extraordinari serà el dimecres 5 de setembre de 2018 a 1/4 de 9 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, compte general de l’exercici 2017.
 2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’alcaldia de ratificació de l’aprovació definitiva de l’annex d’afectacions del projecte de “Nou accés a la Plaça de la Vila”, declarar la utilitat pública, la relació detallada dels béns i drets que s’expropien, l’inici de l’expedient expropiatori i de la fixació del preu just dels béns i drets que s’expropien.

LOGO DECIDEIX LLORENÇ

Ordre del dia Ple Ordinari del dimarts 17 de juliol a 1/4 de 9 del vespre

El proper Ple Ordinari serà el dijous 7 de juliol de 2018 a 1/4 de 9 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, acta del ple del dia 3 d’abril de 2018.
 2. Aprovació, si s’escau, modificació de crèdit 2/2018.
 3. Aprovació definitiva, si s’escau, plànol delimitació de les mesures de Prevenció dels incendis forestals al municipi de Llorenç del Penedès.
 4. Aprovació, si s’escau, delegació a la Diputació de Tarragona del padró d’habitants.
 5. Aprovació, si s’escau, Plec de clàusules administratives particulars reguladores del procediment obert simplificat, amb tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte administratiu d’execució de les obres incloses en el projecte “Nou accés a la Plaça de la Vila de Llorenç del Penedès”, i l’inici del procés de licitació de les obres.
 6. Aprovació, si s’escau, fiscalització limitada prèvia.
 7. Aprovació, si s’escau, moció de suport als professors de l’IES El Palau (DL).
 8. Aprovació, si s’escau, moció de denúncia al caràcter patriarcal i de classe de la justícia espanyola (DL).
 9. Aprovació, si s’escau, moció per la millora de la gestió dels residus municipals (DL).
 10. Aprovació, si s’escau, moció en defensa de la llibertat d’expressió i artística (DL).
 11. Aprovació, si s’escau, moció en rebuig a la violència i la impunitat policial (DL).
 12. Aprovació, si s’escau, moció de suport als Comitès de Defensa de la República (DL).
 13. Precs i preguntes.

cropped-cover-foto.jpg

 

El Ple al Carrer núm. 14

logo-el-ple-al-carrer

Ple Ordinari 23/11/17 i Ple Extraordinari 28/11/17

Arxiu: 14 El Ple al carrer 28-11-17

A través d’aquesta publicació, Decideix Llorenç vol apropar els plens municipals a tota la ciutadania amb l’objectiu de donar-vos a conèixer el que s’hi debat i les posicions que pren cada formació política. Alhora, us volem animar a assistir-hi com a públic.

► Canvis de regidories: Susanna Picó a Medi Ambient i Neus Camps a Joventut.

► S’aprova l’enèsima modificació de crèdit del pressupost municipal pel valor de 292,150€, un 12,35% de les despeses totals.

► Es tornen a aprovar uns pressupostos municipals sense partides definides per a les diferents regidories.

► Es modifiquen les reserves de places de bicicleta del POUM.

 

Trobaràs el Ple al Carrer al bloc de Decideix Llorenç i a les bústies de totes les cases de Llorenç.

Apropem els plens a la ciutadania,

obrim portes i finestres de l’Ajuntament de Llorenç,

avancem cap a la sobirania popular!

Ordre del dia Ple Ordinari del dijous 25 de gener a 1/4 de 9 del vespre

El proper Ple Ordinari serà el dijous 25 de gener de 2018 a 1/4 de 9 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, actes dels plens dels dies 09/10/17, 24/10/17 1r, 24/10/17 2n, 23/11/17 i 28/11/17.
 2. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 5/2017.
 3. Aprovació definitiva, si s’escau, desafecció del solar del Camí de la Plana cantonada Pompeu Fabra i la declaració de sobrant de la vio pública.
 4. Aprovació definitiva, si s’escau, dels Plecs de prescripcions administratives i tècniques particulars de la contractació del servei de neteja d’edificis, locals i instal·lacions de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, i inici del procés de licitació.
 5. Aprovació, si s’escau, Pla desplegament de la xarxa de la fibra òptica.
 6. Aprovació, si s’escau, Conveni interadministratiu amb el CCBP en matèria de joventut.
 7. Aprovació, si s’escau, Conveni interadministratiu amb el CCBP en matèria de serveis socials i annexos per a l’exercici 2018.
 8. Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració pel desenvolupament del programa “Pla d’acció per la millora i la dinamització dels polígons d’activitat econòmica al Baix Penedès”, en el marc de la convocatòria del programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica 2017 que promou el servei d’ocupació de Catalunya.
 9. Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració interadministrativa amb el CCBP per a l’execució del programa de treball i formació convocatòria 2017.
 10. Aprovació, si s’escau, model carnet biblioteca.
 11. Aprovació, si s’escau, bonificació IBI família nombrosa exercici 2018.
  • Moció per instar a la Generalitat de Catalunya a aprovar de nou les lleis suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional (DL).
  • Moció per la denominació de ‘Plaça 1 d’octubre’ a l’espai del costat de la Casa de Cultura de Llorenç (DL).
  • Moció per a la realització d’un cens d’habitatges buits a Llorenç (DL).
 12. Precs i preguntes.

LOGO DECIDEIX LLORENÇ

DL presentem una moció per a la realització d’un Cens d’Habitatges Buits a Llorenç

Moció Cens Habitatges Buits

En el proper Ple Ordinari del dimarts 23 de gener, DL presentarem una moció que proposa realitzar un Cens d’Habitatges Buits de Llorenç del Penedès.

Com portem dient des de l’inici de legislatura, a Llorenç, com a la majoria de pobles de la comarca, no existeix oferta de lloguer social d’habitatges. Aquest fet és encara més preocupant al Baix Penedès, on encapçalem el vergonyós rànquing de la comarca amb més desocupació de Catalunya. Algunes famílies han hagut d’abandonar el municipi després de ser desnonades o directament perquè no es podien permetre el cost del lloguer. Passa quelcom semblant amb el jovent del poble, per tots és sabut que la majoria es veu obligat a marxar cercant ofertes més assequibles a altres pobles, a no ser que la família disposi d’algun altre habitatge en condicions.

En conseqüència DL creiem que afrontar el tema de la sobirania residencial hauria de ser prioritari per a qualsevol Ajuntament. Sabem que l’estat espanyol ofereix molts pocs recursos a l’administració local, però aquesta ha de fer tot el que estigui a les seves mans per ampliar el parc d’habitatge assequible en el seu municipi. Per tant, i abans d’obrir un debat on cada partit proposi com hem de procedir en matèria d’habitatge, cal saber, de forma clara i detallada, en quina situació actual ens trobem.

La Generalitat ja va presentar un llistat amb els habitatges desocupats propietat de bancs, filials, i fons d’inversió i els va inscriure al registre de pisos buits i ocupats sense títol habilitant. Proposem complementar aquesta informació amb un estudi minuciós que ens permeti elaborar un mapa de Llorenç per saber exactament de quants habitatges disposem, quants estan desocupats i qui són els propietaris.

Per això demanem:

 • Realitzar un cens d’habitatges buits que permeti definir els objectius i les actuacions que s’han de dur a terme des del govern local en matèria d’habitatge.
 • En cas de requerir el servei tècnic d’alguna empresa, premiar la contractació d’aquelles que estiguin constituïdes com a cooperativa.
 • Un cop realitzat, donar a conèixer el cens d’habitatges buits a la ciutadania de forma clara i entenedora.

Ordre del dia Ple Extraordinari dimarts 28 de novembre a 1/4 de 9 del vespre

El proper Ple Extraordinari serà el dimarts 28 de novembre de 2017 a 1/4 de 9 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, modificació de crèdit 5/2018.
 2. Aprovació, si s’escau,el pressupost, bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball per l’exercici 2018.
 3. Aprovació, si s’escau, definitiva de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora dels usos inclosa a l’Annex 2 del POUM de Llorenç del Penedès.LOGO DECIDEIX LLORENÇ

El Ple al Carrer núm. 13

logo-el-ple-al-carrer

Ple Ordinari 09/10/17 i Ple Extraordinari 24/10/17

Arxiu: 13 El Ple al carrer 24-10-17

A través d’aquesta publicació, Decideix Llorenç vol apropar els plens municipals a tota la ciutadania amb l’objectiu de donar-vos a conèixer el que s’hi debat i les posicions que pren cada formació política. Alhora, us volem animar a assistir-hi com a públic.

► S’aprova un codi de conducta per als regidors que fomenta la transparència, la rendició de comptes i la participació.

► S’aprova el catàleg de plantilla i personal amb la creació de la figura de l’agutzil,

► S’aproven les mocions conjuntes (PDeCAT, DL i ERC) de condemna de la violència policial de l’1 d’octubre i d’aturar la suspensió de l’autonomia de catalunya (art. 155).

► S’aprova la moció conjunta de tots els grups per exigir la llibertat immediata dels presos polítics.

Trobaràs el Ple al Carrer al bloc de Decideix Llorenç i a les bústies de totes les cases de Llorenç.

Apropem els plens a la ciutadania,

obrim portes i finestres de l’Ajuntament de Llorenç,

avancem cap a la sobirania popular!

 

Ordre del dia Ple Extraordinari dimarts 24 d’octubre a les 9 del vespre

El proper Ple Extraordinari serà el dimarts 24 d’octubre de 2017 a les 9 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, urgència de la sessió.
 2. Aprovació, si s’escau, l’annex d’afectacions del Projecte d’accés a la Plaça de la Vila, declarar la utilitat pública, i la relació detallada de béns i drets que s’expropien.
 3. Aprovació, si s’escau, moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya (Art. 155).
 4. Aprovació, si s’escau, moció per exigir la llibertat immediata del presidents de l’Assemblea Nacional, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

cropped-cover-foto.jpg