La transparència de l’ajuntament de Llorenç, una assignatura pendent amb la ciutadania

Es publica un informe que constata l’opacitat del web municipal llorencenc i posa en evidència el rebuig sistemàtic de l’equip de govern a les propostes de DL en matèria de transparència i participació ciutadana

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de l’UAB ha fet públic l’últim Mapa InfoParticipa. Valoren, entre diferents organismes públics, les bones pràctiques de comunicació pública dels ajuntament. Es tracta d’un informe que qualifica, en matèria de transparència i participació ciutadana, els continguts dels webs dels consistoris municipals.

L’últim informe, presentat el 7 de desembre de 2017, valora el compliment d’un total de 52 indicadors. L’ajuntament de Llorenç del Penedès, que en compleix 19 i n’incompleix 33, obté un resultat de compliment del 36,54%. Això significa que l’eficiència en matèria de rendició de comptes amb la ciutadania és deficient i molt millorable.

gràfiques compliment

Des de DL, som doblement crítics amb la valoració de l’informe, ja que a part del mal resultat obtingut, molts dels indicadors incomplerts són propostes que durant el transcurs de la legislatura hem anat traslladant als membres de l’equip de govern i que ells han rebutjat la seva aplicació.

Llistem alguna informació que, segons el LPCCP, es troba a faltar al web municipal llorencenc i la relacionem amb propostes o feines realitzades per DL (amb el corresponent enllaç a la informació):

 • Retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics.

Després que se’ns fes alguna consulta ciutadana al respecte, i que el web municipal no disposi d’un accés ràpid a aquesta consulta, des de DL vam decidir generar un document gràfic que expliqués de forma clara i concisa les retribucions de tots els regidors:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2017/04/24/dietes-i-salaris-anuals-dels-regidors-de-lajuntament-de-llorenc/

 • Informació del Pla de govern (PG), el Pla d’actuació municipal (PAM) i/o el Pla estratègic.

DL ha preguntat per les prioritats d’actuació de l’equip de govern. Se’ns ha respost que eren el camp de gespa artificial i el nou accés a la plaça de la vila. No tenim constància que existeixi cap PG o PAM.

 • Sobre el pressupost municipal:
  • Informació de l’execució trimestral.
  • Modificacions pressupostàries realitzades.
  • Informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament.

Hem reiterat les nostres queixes cap a l’opacitat dels números municipals. Ni la ciutadania ni els partits de l’oposició se’ns en fa partícips. Hem demanat trobades prèvies a l’aprovació dels pressupostos per poder traslladar propostes, però només se n’ha realitzat una amb els números ja tancats. Des de DL vam presentar una moció demanant que s’iniciés un mecanisme de pressupostos participatius. L’equip de govern s’hi va negar:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2016/05/19/decideix-llorenc-presentem-una-mocio-per-impulsar-un-mecanisme-de-pressupostos-participatius-a-lajuntament-de-llorenc/

El 2017 es va publicar i repartir unes gràfiques per millorar l’entesa dels números del consistori i apropar-los a la ciutadania:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2017/01/14/opinio-de-dl-respecte-els-pressupostos-2017/

 • Relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories.
 • Oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats.
 • Licitacions en curs i la composició de les meses de contractació.

DL vam presentar una moció demanant la publicitat dels períodes d’exposició pública i al·legacions, el PDeCAT hi va votar a favor i en principi, s’està publicant al web. No hi consta, però, la composició de les meses de contractació:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2016/12/22/dl-presentarem-una-mocio-per-la-publicitat-de-tots-els-periodes-dexposicio-publica-i-dallegacions-que-derivin-dels-expedients-municipals/

 • Relació completa de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica.
 • Subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions.
 • Notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern.

DT tendim la mà a l’equip de govern oferint-nos per donar un cop de mà pel què faci falta:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2017/10/20/nova-estesa-de-ma-a-lequip-de-govern-per-treballar-conjuntament/

L’oposició en bloc va decidir publicar una carta a l’alcalde demanant més informació i comunicació:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2017/07/12/carta-oberta-de-loposicio-a-lalcalde/

La resposta de l’equip de govern va ser que no pensava donar cap contesta:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2017/12/04/silenci-com-a-resposta-a-la-carta-oberta-de-loposicio-a-lalcalde/

En una ocasió, ens vam reunir amb l’alcalde perquè ens respongués correus electrònics pendents, amb dubtes sobre la gestió municipal, alguns d’ells amb més d’un any d’antiguitat.

 • Notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern.

No només no ens publiquen les informacions o opinions, sinó que se’ns limita a un miserable petit espai a la revista municipal. L’equip de govern ha mostrat el seu desacord que ens comuniquem a la ciutadania mitjançant el Ple al Carrer o opinant sobre alguna qüestió, realitzant nosaltres mateixos l’embustiada. L’oposició no disposa de la missatgeria municipal per transmetre la seva opinió política, però l’equip de govern, sí:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2016/12/23/resposta-de-dl-a-les-acusacions-rebudes-per-part-de-lequip-de-govern/

 • Ordres del dia i actes plens municipals amb notícies sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?

Una de les priorats de DL ha sigut que la informació de l’ajuntament arribi a totes les cases de Llorenç. Per això hem realitzat El Ple al Carrer, on recollim els principals comentaris i votacions dels plens. Entenem que suplim una feina que hauria de realitzar l’equip de govern:

https://decideixllorenc.wordpress.com/ajuntament-2/que-proposem/

També vam presentar una moció demanant que al web municipal es fes un seguiment i control efectiu del compliment de les mocions aprovades pel ple. L’equip de govern s’hi va negar:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2016/06/22/decideix-llorenc-presentem-una-mocio-per-un-seguiment-i-control-efectius-del-compliment-de-les-mocions-aprovades-pel-ple/

 • S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès.

DL vam presentar una moció relacionada que demanava que es crees un registre al web amb tots els comerços i les empreses del poble. El PDeCAT va tombar la proposta, justificant que ja hi estava treballant, però que fins el moment no havien observat cap interès dels comerciants:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2017/06/26/dl-presentem-una-mocio-per-lactivacio-dun-directori-de-comercos-i-empreses-locals/

 • S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local.

Des de DL es va presentar dues mocions relacionades. L’una demanava que es fes un Pla Director de Participació Ciutadana, que recollís l’articulació dels processos de participació de la gent, amb una mirada cap al futur. L’altra demanava la realització de consultes ciutadanes per a totes aquelles inversions superiors als 100.000€, traslladant al poble la decisió final d’executar, o noi, grans inversions. El PDeCAT no ho va permetre:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2015/09/23/decideix-llorenc-presentem-dues-mocions-per-impulsar-la-participacio-ciutadana/

 • Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament.
 • S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania. 

Tal i com apunta el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, a Llorenç encara queda molt camí per recórrer en matèria de participació i transparència. Des de DL creiem que l’equip de govern no té la voluntat d’assolir un nivell democràtic que sobrepassi el purament representatiu, on la ciutadania només està cridada a votar un cop cada quatre anys. Ho ha demostrat aquests tres anys de legislatura, rebutjant sistemàticament la totalitat de propostes destinades a apropar l’ajuntament al poble. Si volem encarar amb èxit els reptes del futur més proper, cal que posem fil a l’agulla i apostem per la democràcia directa. Per això cal que teixim una societat solidària, apoderada, resilient, informada i amb poder real de decisió.

Entre totes, tot.

El Ple al Carrer núm. 14

logo-el-ple-al-carrer

Ple Ordinari 23/11/17 i Ple Extraordinari 28/11/17

Arxiu: 14 El Ple al carrer 28-11-17

A través d’aquesta publicació, Decideix Llorenç vol apropar els plens municipals a tota la ciutadania amb l’objectiu de donar-vos a conèixer el que s’hi debat i les posicions que pren cada formació política. Alhora, us volem animar a assistir-hi com a públic.

► Canvis de regidories: Susanna Picó a Medi Ambient i Neus Camps a Joventut.

► S’aprova l’enèsima modificació de crèdit del pressupost municipal pel valor de 292,150€, un 12,35% de les despeses totals.

► Es tornen a aprovar uns pressupostos municipals sense partides definides per a les diferents regidories.

► Es modifiquen les reserves de places de bicicleta del POUM.

 

Trobaràs el Ple al Carrer al bloc de Decideix Llorenç i a les bústies de totes les cases de Llorenç.

Apropem els plens a la ciutadania,

obrim portes i finestres de l’Ajuntament de Llorenç,

avancem cap a la sobirania popular!

El Ple al Carrer núm. 12

logo-el-ple-al-carrer

Ple Ordinari 27/06/17

Arxiu: 12 El Ple al carrer 27-06-17

► Donar compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia, del recurs ordinari núm. 120/2012 interposat per JVG.

► Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) (opinió DL). Es tracta d’un programa que, a través d’un inventari de referència d’emissions del municipi, estableix la política local a seguir fins el 2020 per tal de reduir un mínim d’un 20% les emissions de CO2 en els sectors serveis, transport i domèstic

► Aprovació de la modificació del Reglament Regulador de les Places del Centre de Dia. Es passaran a oferir 5 places.

► Aprovació de la modificació de crèdit 3/2017. Es proposen una sèrie de despeses com a destinatàries d’uns suplements de crèdit: un parell de subvencions de la Diputació per valor de 19.245€ i 30.000€ i el romanent de tresoreria de 292.055€.

► Aprovació de l’encàrrec de gestió de la licitació agregada del servei d’implantació i posada en funcionament d’una plataforma destinada a la gestió per mitjans electrònics de l’activitat i procediment administratiu de diversos ajuntaments de la comarca del Baix Penedès.

► Aprovació de nomenar la biblioteca municipal com a “Maria Rafecas”.

► Aprovació de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora dels usos inclosa a l’Annex 2 del POUM de Llorenç del Penedès.

► S’aprova la moció del PDeCAT per declarar la capitalitat compartida a la Vegueria Penedès. DL ens abstenim a la votació ja que estem a favor d’una part important de la moció però ens hagués agradat que abans s’hagués obert un debat entre tots els municipis implicats per arribar a un consens.

► S’anul·la la moció presentada per DL per a la creació d’un Pla d’Equipaments Local. PDeCAT argumenta el seu vot negatiu dient que no vol entrar amb els terminis fixats i que a estan treballant amb un Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals i que properament volen que a la Taula Cultural es debati un Pla d’Equipaments Local.

► S’anul·la la moció presentada per DL per a la creació d’un protocol contra el sexisme a la festa major i als esdeveniments d’oci i festius. PDeCAT argumenta el seu vot negatiu dient que des de l’Ajuntament ja es respecte el tema de la paritat i que ja s’està fent prou i que en tot cas hauria de ser la Taula Cultural qui tragués el tema.

► S’anul·la la moció presentada per DL per a l’activació dels directoris de comerços i empreses locals al web municipal. PDeCAT argumenta el seu vot negatiu dient que es tracta d’una proposta del seu programa electoral i que ja s’hi està treballant.

Recordem que el conjunt de l’oposició hem escrit i signat una carta oberta destinada a l’Alcalde reclamant més debat i major accés a la informació (enllaç).

Informació detallada dels arguments i de les votacions de les forces polítiques del consistori llorencenc.

Trobaràs el Ple al Carrer al bloc de Decideix Llorenç i a les bústies de totes les cases de Llorenç.

Apropem els plens a la ciutadania,

obrim portes i finestres de l’Ajuntament de Llorenç,

avancem cap a la sobirania popular!

Vots i argumentacions a les mocions de DL

12. Moció Pla Equipaments Local

El ple ordinari del passat 27 de juny va rebutjar la moció presentada per DL per a la creació d’un Pla d’Equipaments Local.

L’equip de govern (PDeCAT) hi va votar en contra i el conjunt de l’oposició a favor (DL, PSC i ERC).

El principal argument de PDeCAT va ser que no volen entrar amb els terminis de compliment que fixa la moció. A part, diuen que ja estan treballant amb un Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals i que properament volen que a la Taula Cultural es debati un Pla d’Equipaments Local.

La moció concretava, uns més que raonables, 9 mesos com a límit de temps per tenir a punt aquest document. Es proposava un procés de participació ciutadana amb la implicació dels grups polítics, les entitats, la ciutadania i els tècnics municipals. Un cop enllestit, defensàvem que fos el conjunt de la població l’encarregada de ratificar el pla a través d’una consulta ciutadana.

Entenem que l’equip de govern està tancat en banda i que, per molts arguments que donem, no té la voluntat d’arribar a cap consens amb el nostre grup. Sempre es trobarà alguna excusa per no donar per bona una proposta de DL i fer valdre la majoria absoluta per sobre de tot, menystenint així a la resta de votants. Com a fet positiu cal dir que, almenys, forcem a que expliquin els projectes de futur, que d’una altra manera romandrien tancats i silenciats a dins d’un calaix, no fos cas que algú hi volgués donar la seva opinió.

13. Moció protocol sexsisme

El ple ordinari del passat 27 de juny va rebutjar la moció presentada per DL per a la creació d’un protocol contra el sexisme a la festa major i als esdeveniments d’oci i festius.

Un cop més els únics vots contraris van ser els de l’equip de govern (PDeCAT) amb tota l’oposició al complert (DL, PSC i ERC) votant a favor.

Alguns dels arguments del PDeCAT van ser:

“Creiem que aquest tema s’hauria de vehicular a través de la Taula Cultural, nosaltres no ens hi hem d’implicar.  Les entitats participants són lliures de parlar de qualsevol tema”

“Des de l’Ajuntament sempre s’ha respectat el tema de la paritat i de les persones, mai s’ha fet apologia ni per un costat ni per l’altre”

“L’Ajuntament ja fa el que ha de fer. No ens posarem a fer hashtags ni a penjar cartells. Al darrera hi ha d’haver un treball”

“No totes les agressions de la Festa Major van ser de caire sexista”

“Valls (amb govern del PDeCAT que fa anys que apliquen un protocol similar al proposat) no té res a veure amb Llorenç”

“Aquest tema ja el treballem. A la Nit Jove es munta una carpa de conscienciació i s’està treballant en buscar un educador de carrer”

“ No és vota en contra perquè ho presenti Decideix Llorenç”

Presentar una moció no vol dir insinuar que l’Ajuntament no faci el que ha de fer. Només vol dir complir l’encàrrec públic de fer propostes i treballar-les. Si no se’ns entén, ho repetirem tantes vegades com faci falta i de tantes maneres com calgui.

El protocol proposat contra el sexisme no implica corregir cap mala praxis de l’Ajuntament en l’organització de qualsevol festa, sinó afegir-hi una perspectiva de gènere ben accentuada que es visibilitzi per crear consciència i fer prevenció social i educativa. Tal com ens podríem aplicar tots i qualsevol entitat, ja que inevitablement tenim el patriarcat incorporat a molts àmbits de la vida. Per tant, la proposta constructiva no és cap crítica ni atac envers la feina i el respecte a la paritat de l’equip de govern.

Nosaltres sí que creiem que la prevenció de la violència de gènere és responsabilitat en primer lloc de les institucions públiques.

La proposta de hastags i cartells era una exemplificació per facilitar la comprensió del que volíem expressar en demanar una “campanya de sensibilització” que “contemplarà accions com ara…” en cap cas preteníem dir com ha de fer les coses cadascú, era evident que es podia debatre la manera, però la seva primera resposta va ser el rebuig rotund.

Minimitzar les agressions sexistes pel simple fet que no totes ho siguin, ens sembla preocupant.

La carpa de la Nit Jove prové del Consell Comarcal i és una eina, només dèiem que tal com està la societat i alguns joves, potser calen més eines. Sabem que l’equip de govern està treballant en accions preventives dels actes vandàlics, ningú no ho ha negat, ho aplaudim i hi col·laborarem si ens ho demanen, sempre i quan la perspectiva sigui educativa i cohesiva. Nosaltres parlàvem d’un altre tema, d’aportar un gra de sorra des del nostre petit municipi a la prevenció, aprofitant els actes festius, de la violència física i simbòlica que patim les dones en aquesta societat.

Ens preocupa profundament la situació de tensió que es va viure en el ple en el moment d’aquesta moció, l’actitud de negació total i de rebuig amb temes com aquest.

Esperem poder dialogar i construir algun dia.

14. Moció Directori Comerç Web

El ple ordinari del passat 27 de juny va rebutjar la moció presentada per DL per a l’activació dels directoris de comerços i empreses locals al web municipal.

Per tercera vegada en el ple, l’equip de govern (PDeCAT) va votar-hi que no i l’oposició que sí (DL, PSC i ERC).

El PDeCAT va argumentar el seu vot negatiu dient que es tractava d’una proposta recollida del seu programa electoral i que, tot i que de cara enfora encara no es puguin observar els resultats, ja hi estaven treballant. Van afegir que no calia que els recordéssim la feina que han de fer, tot i que agraïen, sorpresos, que proposéssim una iniciativa del seu grup.

Des de DL considerem la resposta surrealista i de to burleta. Fins l’anterior ple, la majoria d’argumentació amb què ens topàvem estava relacionada amb discrepàncies ideològiques o perquè la proposta estava continguda al nostre programa i no al seu. Afegim, doncs, una altra excusa a la llista: ‘no, perquè la proposta és nostra’. La visió de DL, com ja hem mencionat anteriorment, és que si una idea entenem que és bona per al poble, i és compartida per la nostra assemblea, no tenim cap problema en votar-hi a favor independentment de programes, partits o personalismes. Seguirem fent la nostra feina a l’Ajuntament: entrant propostes, donant l’opinió i escoltant la dels altres, obrint portes i finestres i mantenint sempre un peu i mig al carrer.

DL presentem una moció per l’activació d’un directori de comerços i empreses locals

logo moció directori comerços

Demà dimarts 27 de juny al Ple Ordinari de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, Decideix Llorenç presentarem una moció per l’activació d’un directori dels comerços i empreses locals en el web municipal.

Es tracta d’un apartat ja existent en l’actual web però que no disposa de cap tipus d’informació ni documentació. La posada en marxa d’aquesta secció facilitaria la recerca i donaria visibilitat al teixit comercial i empresarial del poble, oferint tota la informació de forma centralitzada i de fàcil accés.

Alguna de la informació que ens agradaria que hi constés: nom, tipologia, breu descripció de l’activitat, direcció, telèfon, correu electrònic, web o bloc (en el cas de disposar-ne) i la localització en el mapa, tot dividit per tipologies.

Aprofitant l’avinentesa creiem que seria una molt bona ocasió per a realitzar una campanya en favor del comerç local i de proximitat.

Moció Directori Comerços i Empreses

Dietes i salaris anuals dels regidors de l’Ajuntament de Llorenç

Aquestes últimes setmanes hem rebut vàries consultes sobre els salaris que perceben els membres del consistori, tant de l’equip de govern com de l’oposició. Per no allargar-nos amb explicacions, hem realitzat un quadre resum.

El quadre s’ha fet amb les dades oficials aprovades pel Ple de l’Ajuntament d’1 de febrer de 2016, comparant-les amb el salari mínim interprofessional (SMI) de l’any 2016 (en proporció al que seria una jornada completa).

Volem deixar clar que els regidors de Decideix Llorenç destinen íntegrament les dietes que reben per assistència als plens, així com les assignacions per grup municipal, a l’assemblea de DL. Aquests diners serveixen per finançar El ple al carrer i les despeses derivades de les campanyes i activitats que es vagin realitzant.

Pel que fa a la dedicació, és impossible determinar quantes hores dediquen els regidors de DL a les tasques pròpies de l’ajuntament. Recordem que el funcionament del grup és assembleari, i per tant, tampoc es limita a la feina dels tres regidors. Tot i així, hauríem de comptar l’assistència als plens, possibles reunions amb l’equip de govern, les assemblees setmanals o quinzenals del grup, les hores de preparació dels documents i textos, l’assistència a cursos i formacions, etc.

La dedicació de l’equip de govern és la que es va aprovar en el ple de febrer de 2016. És possible que dediquin més hores del que s’estableix, però ens hem basat en els números oficials. Un dels regidors no té dedicació assignada, ja que cobra en dietes en lloc de salaris, perquè està cobrant una jubilació que és incompatible amb la retribució salarial.

Ja a l’inici de la legislatura, vam plantejar una proposta a l’equip de govern perquè els salaris fossin els equiparables al que cobra un professor de secundària o, el que seria el mateix, un màxim del 2,8% del SMI, que correspon al doble del salari més baix d’un treballador de l’ajuntament. La nostra proposta va ser desestimada.

Salaris EG i Oposició

DL tornem a presentar la moció per un seguiment i control efectius del compliment de les mocions aprovades pel ple

Moció Control Mocions

El passat Ple Ordinari del dia 3 d’octubre de 2016 DL vam presentar una moció per un seguiment i control efectiu del compliment de es mocions aprovades pel ple, en el que demanàvem:

 • Habilitar un apartat al web municipal on apareguessin totes les mocions aprovades pel Ple.
 • Que contingués el títol de la moció, data del ple en què es va aprovar, document íntegre de la moció i estat de tramitació.
 • Qualsevol grup municipal podria sol·licitar la inclusió en l’ordre del dia d’un ple un punt específic referent al seguiment del grau d’execució d’una o diverses mocions aprovades.

El PDeCat, en aquells moments Convergència, va argumentar el seu vot contrari dient que l’actualització del web de transparència ja ho contemplava. ERC va mostrar la seva estupefacció dient que una moció que pretén mantenir informada a la ciutadana s’havia d’aprovar per unanimitat. Per la nostra banda, ens vam oferir a ampliar el termini que proposava la moció, si així l’actuació era assumible per l’equip de govern. CDC va reiterar que fins que el web de transparència no estigués actualitzat preferien no aprovar la moció. DL vam retirar la moció per ser presentada quan el web estigués enllestit.

Mig any més tard, i amb temps més que suficient per adaptar el web, tornem a presentar la moció esperant que aquesta vegada sí que sigui aprovada.

Ordre del dia del proper Ple Ordinari del dimarts 24-01-17 a 2/4 de 9 del vespre

El proper Ple Ordinari serà el dimarts 24 de gener de 2017 a 2/4 de 9 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, actes sessions del 03-10-2016 i 29-11-2016.
 2. Donar compte acord de la Junta de Govern Local del 3-10-2016 “Cost dels serveis”.
 3. Ratificar acord de a Junta de Govern Local del 29-12-2016 del “Contracte de subministrament elèctric ACM”.
 4. Aprovació, si s’escau, conveni de serveis socials amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, 2016-2019 i els annexos dels 2016-2016.
 5. Aprovació, si s’escau, suspensió parcial llicències activitats casc urbà.
 6. Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llorenç del Penedès i la Fundació Pau Casals.
 7. Aprovació, si s’escau, ordenança reguladora de la venda no sedentària en mercats.
 8. Aprovació, si s’escau, modificació ordenances número 15 i 20.
 9. Aprovació, si s’escau, conveni laboral Ajuntament de Llorenç del Penedès.
 10. Aprovació, si s’escau, bonificació IBI famílies nombroses.
 11. Aprovació, si s’escau, modificació crèdit 1/2017.
 12. Aprovació, si s’escau, encàrrec de gestió de la licitació del subministrament i implantació d’una aplicació informàtica per a la gestió de la comptabilitat i mòduls connexes.
 13. Donar compte canvi de nom grup municipal CIU.
 14. Aprovació, si s’escau, mocions.
  • Moció en defensa de la democràcia local i de suport a l’Ajuntament de Badalona (DL).
  • Moció de suport als càrrecs electes Montse Venturós i Joan Coma (DL).
  • Moció en defensa de la llibertat d’expressió i solidaritat amb les independentistes encausades per cremar fotos del rei (DL).
  • Moció per un poble lliure de violències masclistes (DL).
  • Moció per la publicitat dels períodes d’exposició pública i de presentació d’al·legacions (DL).
  • Moció de suport a una llei d’aprofitament dels excedents alimentaris (PSC).
  • Moció instant el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la revisió dels criteris de concessió dels ajuts individuals al servei de menjador escolar (beques menjador) per als alumnes de secundària (PSC).
  • Moció per reclamar mesures urgents per pal·liar els efectes i eradicar la pobresa energètica (PSC).
  • Moció sobre l’escolarització mixta i el debat sobre el nou sistema educatiu (ERC).
  • Moció de suport al referèndum i al procés constituent (ERC).
  • Moció per la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d’oportunitats (ERC).
 15. Precs i preguntes.

LOGO DECIDEIX LLORENÇ

Opinió de DL respecte els pressupostos 2017

Els pressupostos municipals reflecteixen la quantificació econòmica de l’activitat municipal prevista per un any. Responen a la voluntat política i als objectius establerts per l’equip de govern del poble. Són una eina clau per a la gestió pública, ja que serveixen per planificar, controlar i avaluar les actuacions i les finances municipals. En el passat ple extraordinari del dimarts 29 de novembre del 2016 els pressupostos van ser aprovats amb els vots favorables de CDC, l’abstenció d’ERC i els vots contraris del PSC i DL.

Es tracta d’uns pressupostos continuistes de les polítiques que Convergència ha dut a terme des que forma part de l’equip de govern. Com a grup els considerem totalment conservadors, ja que es limiten a preveure les despeses ordinàries tenint en compte la liquidació dels anteriors pressupostos. Pensem que cal un pla estratègic que defineixi el model de poble que volem a llarg termini i que serveixi com a base per a redactar uns pressupostos que mirin més enllà dels 4 anys de legislatura.

Des de DL defensem la democràcia directa. Hem presentat una diversitat de mocions respecte d’això: proposta d’elaborar un Pla Director de Participació Ciutadana, proposta de realitzar consultes ciutadanes vinculants per a inversions de més de 100.000€ i proposta per impulsar un mecanisme de pressupostos participatius. Totes aquestes propostes han estat anul·lades amb els vots contraris de l’equip de govern. Creiem, per tant, que la ciutadania ha de tenir dret a poder decidir democràticament en què vol invertir els recursos municipals. Els pressupostos participatius promouen el protagonisme del poble i eixamplen els límits de la democràcia representativa. També fomenten la reflexió activa i la deliberació política en generar espais de debat transversals que ofereixen als veïns i veïnes l’oportunitat d’aprofundir en el coneixement dels problemes col·lectius del poble i d’intervenir per resoldre’ls.

A part de les despeses mínimes per al funcionament del dia a dia del poble, trobem a faltar partides específiques que ajudin a cobrir les necessitats d’accés als serveis bàsics. Partides concretes per a projectes que permetin fer front a l’emergència social, i que ens ajudin a encarar els reptes mediambientals del present i del futur.

Ens costa comprendre que en els pressupostos no hi aparegui cap concepte específic reservat a l’habitatge. Com ja hem dit en altres ocasions, a Llorenç no disposem de cap habitatge social, i tot i la previsió –amb una mínima despesa econòmica– d’adaptar l’actual Ajuntament a la funció d’habitatge d’emergència, seguirem estant molt per sota de la –ja molt baixa– mitjana espanyola. La sobirania residencial com a garantia del dret a un habitatge digne hauria de ser arreu un objectiu comú i prioritari. Disposar d’habitatge social facilitaria que algunes famílies i la gent jove no haguessin de marxar del poble.

Trobem primordial reservar una part del pressupost a mesures destinades al manteniment i la conservació del medi. L’arribada del canvi climàtic, el pic del petroli i l’esgotament de matèries primeres són alguns dels motius per a avançar cap a aquesta direcció. Creiem que cal elaborar un pla d’autonomia energètica dels edificis i espais municipals que fomenti l’eficiència energètica a través d’auditories energètiques, i la reducció de residus. Considerem que també cal avançar cap a la sobirania energètica amb un model d’autoproducció d’energia renovable.

Defensem que cal una previsió econòmica per treballar la igualtat de gènere en el nostre municipi. Un punt de partida podria ser la creació d’una taula de dones que col·laborin en la redacció i posada en marxa d’un Pla d’Igualtat Municipal. Després dels actes de violència viscuts la passada festa major, pensem que cal iniciar una campanya per unes festes lliures de sexisme i alhora disposar de tècnics especialistes a peu de carrer durant aquests dies festius.

La majoria de les propostes que fem ja s’han implementat amb èxit a molts municipis del nostre país i depèn de la voluntat política que es puguin dur a terme en el nostre poble. Necessitem un replanteig profund de les prioritats a l’hora de decidir les inversions municipals del futur. Des de Decideix Llorenç seguirem treballant per aconseguir-ho.

PRESSUPOST 2017

El pressupost municipal és una eina molt important que permet gestionar els recursos que es destinen a cadascuna de les competències municipals. Així doncs, és molt important conèixer bé on i com es destinen aquests recursos públics. Tenint en compte que els pressupostos municipals són feixucs i de difícil lectura, des de DL hem cregut necessari generar aquest document gràfic que creiem que pot facilitar la digestió i comprensió dels nostres pressupostos municipals.

pressupost-1

pressupost-2