Ordre del dia Ple Extraordinari del dimecres 5 de setembre a 1/4 de 9 del vespre

El proper Ple Extraordinari serà el dimecres 5 de setembre de 2018 a 1/4 de 9 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, compte general de l’exercici 2017.
 2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’alcaldia de ratificació de l’aprovació definitiva de l’annex d’afectacions del projecte de “Nou accés a la Plaça de la Vila”, declarar la utilitat pública, la relació detallada dels béns i drets que s’expropien, l’inici de l’expedient expropiatori i de la fixació del preu just dels béns i drets que s’expropien.

LOGO DECIDEIX LLORENÇ

Ordre del dia Ple Extraordinari dimarts 28 de novembre a 1/4 de 9 del vespre

El proper Ple Extraordinari serà el dimarts 28 de novembre de 2017 a 1/4 de 9 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, modificació de crèdit 5/2018.
 2. Aprovació, si s’escau,el pressupost, bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball per l’exercici 2018.
 3. Aprovació, si s’escau, definitiva de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora dels usos inclosa a l’Annex 2 del POUM de Llorenç del Penedès.LOGO DECIDEIX LLORENÇ

El Ple al Carrer núm. 13

logo-el-ple-al-carrer

Ple Ordinari 09/10/17 i Ple Extraordinari 24/10/17

Arxiu: 13 El Ple al carrer 24-10-17

A través d’aquesta publicació, Decideix Llorenç vol apropar els plens municipals a tota la ciutadania amb l’objectiu de donar-vos a conèixer el que s’hi debat i les posicions que pren cada formació política. Alhora, us volem animar a assistir-hi com a públic.

► S’aprova un codi de conducta per als regidors que fomenta la transparència, la rendició de comptes i la participació.

► S’aprova el catàleg de plantilla i personal amb la creació de la figura de l’agutzil,

► S’aproven les mocions conjuntes (PDeCAT, DL i ERC) de condemna de la violència policial de l’1 d’octubre i d’aturar la suspensió de l’autonomia de catalunya (art. 155).

► S’aprova la moció conjunta de tots els grups per exigir la llibertat immediata dels presos polítics.

Trobaràs el Ple al Carrer al bloc de Decideix Llorenç i a les bústies de totes les cases de Llorenç.

Apropem els plens a la ciutadania,

obrim portes i finestres de l’Ajuntament de Llorenç,

avancem cap a la sobirania popular!

 

El Ple al Carrer núm. 12

logo-el-ple-al-carrer

Ple Ordinari 27/06/17

Arxiu: 12 El Ple al carrer 27-06-17

► Donar compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia, del recurs ordinari núm. 120/2012 interposat per JVG.

► Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) (opinió DL). Es tracta d’un programa que, a través d’un inventari de referència d’emissions del municipi, estableix la política local a seguir fins el 2020 per tal de reduir un mínim d’un 20% les emissions de CO2 en els sectors serveis, transport i domèstic

► Aprovació de la modificació del Reglament Regulador de les Places del Centre de Dia. Es passaran a oferir 5 places.

► Aprovació de la modificació de crèdit 3/2017. Es proposen una sèrie de despeses com a destinatàries d’uns suplements de crèdit: un parell de subvencions de la Diputació per valor de 19.245€ i 30.000€ i el romanent de tresoreria de 292.055€.

► Aprovació de l’encàrrec de gestió de la licitació agregada del servei d’implantació i posada en funcionament d’una plataforma destinada a la gestió per mitjans electrònics de l’activitat i procediment administratiu de diversos ajuntaments de la comarca del Baix Penedès.

► Aprovació de nomenar la biblioteca municipal com a “Maria Rafecas”.

► Aprovació de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora dels usos inclosa a l’Annex 2 del POUM de Llorenç del Penedès.

► S’aprova la moció del PDeCAT per declarar la capitalitat compartida a la Vegueria Penedès. DL ens abstenim a la votació ja que estem a favor d’una part important de la moció però ens hagués agradat que abans s’hagués obert un debat entre tots els municipis implicats per arribar a un consens.

► S’anul·la la moció presentada per DL per a la creació d’un Pla d’Equipaments Local. PDeCAT argumenta el seu vot negatiu dient que no vol entrar amb els terminis fixats i que a estan treballant amb un Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals i que properament volen que a la Taula Cultural es debati un Pla d’Equipaments Local.

► S’anul·la la moció presentada per DL per a la creació d’un protocol contra el sexisme a la festa major i als esdeveniments d’oci i festius. PDeCAT argumenta el seu vot negatiu dient que des de l’Ajuntament ja es respecte el tema de la paritat i que ja s’està fent prou i que en tot cas hauria de ser la Taula Cultural qui tragués el tema.

► S’anul·la la moció presentada per DL per a l’activació dels directoris de comerços i empreses locals al web municipal. PDeCAT argumenta el seu vot negatiu dient que es tracta d’una proposta del seu programa electoral i que ja s’hi està treballant.

Recordem que el conjunt de l’oposició hem escrit i signat una carta oberta destinada a l’Alcalde reclamant més debat i major accés a la informació (enllaç).

Informació detallada dels arguments i de les votacions de les forces polítiques del consistori llorencenc.

Trobaràs el Ple al Carrer al bloc de Decideix Llorenç i a les bústies de totes les cases de Llorenç.

Apropem els plens a la ciutadania,

obrim portes i finestres de l’Ajuntament de Llorenç,

avancem cap a la sobirania popular!

Ordre del dia del proper Ple Ordinari del dimarts 4 d’abril a 2/4 de 9 del vespre

El proper Ple Ordinari serà el dimarts 4 d’abril de 2017 a 2/4 de 9 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, actes sessió del 24-01-2017.
 2. Donar compte de la liquidació del pressupost 2016.
 3. Donar compte de l’informe d’intervenció complementari a l’informe sobre el compliment de l’objectiu de l’estabilitat, del deute públic i de la regla de la despesa, de l’expedient d’aprovació del pressupost general de l’exercici 2017.
 4. Aprovació, si s’escau, distribució superàvit 2016.
 5. Aprovació, si s’escau, incorporació de romanents.
 6. Aprovació, si s’escau, modificació de crèdits 2/2017.
 7. Donar compte de l’acord de la JGL 28-02-2017 d’aprovació del Pla pressupostari a mig termini 2018-2020.
 8. Aprovació, si s’escau, modificació del reglament regulador de les places residència gent gran.
 9. Aprovació, si s’escau, conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, els Ajuntaments de la comarca i autocars POCH, SAU per millorar els serveis de transport de viatgers per carretera de la comarca del Baix Penedès.
 10. Aprovació, si s’escau, nomenament representant de la corporació a l’Assemblea general al Consorci d’Aigües de Tarragona.
 11. Aprovació, si s’escau, sol·licitud subvenció PAM 2017.
 12. Aprovació, si s’escau, modificació serveis recollida d’escombraries.
 13. Aprovació, si s’escau, mocions.
 14. Precs i preguntes.

cropped-cover-foto.jpg

El Ple al Carrer núm. 10

logo-el-ple-al-carrer

Ple Ordinari 24/01/17

Arxiu: 10 El Ple el carrer 24-01-17

► S’aprova el contracte del subministrament elèctric amb ENDESA través de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).

► S’aprova el conveni de Serveis Socials amb el Consell Comarcal. Les aportacions baixen de 6.000€ a 3.000€

► S’aprova la suspensió parcial de les llicències d’activitats al casc urbà. Segons l’equip de govern, s’han detectat imprecisions i desajustos en la regulació d’algunes llicències d’activitats dins del casc urbà. Per aquest motiu, i per tenir-ne més control, es proposa la suspensió temporal, per tal d’estudiar-ne la regulació.

► S’aprova el conveni de col·laboració entre la Fundació Pau Casals i l’Ajuntament de Llorenç. Els veïns del poble hi tindran entrada gratuïta.

► S’aprova l’ordenança reguladora de la venda no sedentària en mercats. Fins ara no existia cap regulació

► S’aprova la modificació de les ordenances15 i 20, relacionada una amb els preus de les parades dels mercats, que fins ara no eren proporcionals a les mides; i l’altra són els preus de les classes de Zumba i la dinamització del Parc de Salut, que s’han afegit.

► S’aprova el conveni laboral dels treballadors de l’Ajuntament de Llorenç sense modificacions substancials.

► S’aprova la bonificació de l’IBI a les famílies nombroses.

► S’aprova la modificació de crèdit 1/2007: Es destinen 30.000€ del manteniment del servei d’aigua a una reparació urgent de la zona esportiva. No es presenta l’informe tècnic corresponent.

► S’aprova l’encàrrec de gestió de la licitació del subministrament i implementació d’una aplicació informàtica per a la gestió de la comptabilitat i mòduls connexes.

► Mocions: El PDeCAT (abans CDC) vota en contra de les mocions “Per un poble lliure de violències masclistes”, “De suport a l’Ajuntament de Badalona”, “De suport a la Montse Venturós i Joan Coma” i “De suport als independentistes acusats de cremar fotos del rei”. S’aprova la moció “Per la publicitat dels períodes d’exposició pública i de presentació d’al·legacions”.

► Precs i preguntes: Placa franquista, Taula Cultural, torrent, etc.

Informació detallada dels arguments i de les votacions de les forces polítiques del consistori llorencenc.

Trobaràs el Ple al Carrer al bloc de Decideix Llorenç i a les bústies de totes les cases de Llorenç.

Apropem els plens a la ciutadania,

obrim portes i finestres de l’Ajuntament de Llorenç,

avancem cap a la sobirania popular!

Ordre del dia del proper Ple Ordinari del dimarts 24-01-17 a 2/4 de 9 del vespre

El proper Ple Ordinari serà el dimarts 24 de gener de 2017 a 2/4 de 9 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, actes sessions del 03-10-2016 i 29-11-2016.
 2. Donar compte acord de la Junta de Govern Local del 3-10-2016 “Cost dels serveis”.
 3. Ratificar acord de a Junta de Govern Local del 29-12-2016 del “Contracte de subministrament elèctric ACM”.
 4. Aprovació, si s’escau, conveni de serveis socials amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, 2016-2019 i els annexos dels 2016-2016.
 5. Aprovació, si s’escau, suspensió parcial llicències activitats casc urbà.
 6. Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llorenç del Penedès i la Fundació Pau Casals.
 7. Aprovació, si s’escau, ordenança reguladora de la venda no sedentària en mercats.
 8. Aprovació, si s’escau, modificació ordenances número 15 i 20.
 9. Aprovació, si s’escau, conveni laboral Ajuntament de Llorenç del Penedès.
 10. Aprovació, si s’escau, bonificació IBI famílies nombroses.
 11. Aprovació, si s’escau, modificació crèdit 1/2017.
 12. Aprovació, si s’escau, encàrrec de gestió de la licitació del subministrament i implantació d’una aplicació informàtica per a la gestió de la comptabilitat i mòduls connexes.
 13. Donar compte canvi de nom grup municipal CIU.
 14. Aprovació, si s’escau, mocions.
  • Moció en defensa de la democràcia local i de suport a l’Ajuntament de Badalona (DL).
  • Moció de suport als càrrecs electes Montse Venturós i Joan Coma (DL).
  • Moció en defensa de la llibertat d’expressió i solidaritat amb les independentistes encausades per cremar fotos del rei (DL).
  • Moció per un poble lliure de violències masclistes (DL).
  • Moció per la publicitat dels períodes d’exposició pública i de presentació d’al·legacions (DL).
  • Moció de suport a una llei d’aprofitament dels excedents alimentaris (PSC).
  • Moció instant el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la revisió dels criteris de concessió dels ajuts individuals al servei de menjador escolar (beques menjador) per als alumnes de secundària (PSC).
  • Moció per reclamar mesures urgents per pal·liar els efectes i eradicar la pobresa energètica (PSC).
  • Moció sobre l’escolarització mixta i el debat sobre el nou sistema educatiu (ERC).
  • Moció de suport al referèndum i al procés constituent (ERC).
  • Moció per la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d’oportunitats (ERC).
 15. Precs i preguntes.

LOGO DECIDEIX LLORENÇ

Opinió de DL respecte els pressupostos 2017

Els pressupostos municipals reflecteixen la quantificació econòmica de l’activitat municipal prevista per un any. Responen a la voluntat política i als objectius establerts per l’equip de govern del poble. Són una eina clau per a la gestió pública, ja que serveixen per planificar, controlar i avaluar les actuacions i les finances municipals. En el passat ple extraordinari del dimarts 29 de novembre del 2016 els pressupostos van ser aprovats amb els vots favorables de CDC, l’abstenció d’ERC i els vots contraris del PSC i DL.

Es tracta d’uns pressupostos continuistes de les polítiques que Convergència ha dut a terme des que forma part de l’equip de govern. Com a grup els considerem totalment conservadors, ja que es limiten a preveure les despeses ordinàries tenint en compte la liquidació dels anteriors pressupostos. Pensem que cal un pla estratègic que defineixi el model de poble que volem a llarg termini i que serveixi com a base per a redactar uns pressupostos que mirin més enllà dels 4 anys de legislatura.

Des de DL defensem la democràcia directa. Hem presentat una diversitat de mocions respecte d’això: proposta d’elaborar un Pla Director de Participació Ciutadana, proposta de realitzar consultes ciutadanes vinculants per a inversions de més de 100.000€ i proposta per impulsar un mecanisme de pressupostos participatius. Totes aquestes propostes han estat anul·lades amb els vots contraris de l’equip de govern. Creiem, per tant, que la ciutadania ha de tenir dret a poder decidir democràticament en què vol invertir els recursos municipals. Els pressupostos participatius promouen el protagonisme del poble i eixamplen els límits de la democràcia representativa. També fomenten la reflexió activa i la deliberació política en generar espais de debat transversals que ofereixen als veïns i veïnes l’oportunitat d’aprofundir en el coneixement dels problemes col·lectius del poble i d’intervenir per resoldre’ls.

A part de les despeses mínimes per al funcionament del dia a dia del poble, trobem a faltar partides específiques que ajudin a cobrir les necessitats d’accés als serveis bàsics. Partides concretes per a projectes que permetin fer front a l’emergència social, i que ens ajudin a encarar els reptes mediambientals del present i del futur.

Ens costa comprendre que en els pressupostos no hi aparegui cap concepte específic reservat a l’habitatge. Com ja hem dit en altres ocasions, a Llorenç no disposem de cap habitatge social, i tot i la previsió –amb una mínima despesa econòmica– d’adaptar l’actual Ajuntament a la funció d’habitatge d’emergència, seguirem estant molt per sota de la –ja molt baixa– mitjana espanyola. La sobirania residencial com a garantia del dret a un habitatge digne hauria de ser arreu un objectiu comú i prioritari. Disposar d’habitatge social facilitaria que algunes famílies i la gent jove no haguessin de marxar del poble.

Trobem primordial reservar una part del pressupost a mesures destinades al manteniment i la conservació del medi. L’arribada del canvi climàtic, el pic del petroli i l’esgotament de matèries primeres són alguns dels motius per a avançar cap a aquesta direcció. Creiem que cal elaborar un pla d’autonomia energètica dels edificis i espais municipals que fomenti l’eficiència energètica a través d’auditories energètiques, i la reducció de residus. Considerem que també cal avançar cap a la sobirania energètica amb un model d’autoproducció d’energia renovable.

Defensem que cal una previsió econòmica per treballar la igualtat de gènere en el nostre municipi. Un punt de partida podria ser la creació d’una taula de dones que col·laborin en la redacció i posada en marxa d’un Pla d’Igualtat Municipal. Després dels actes de violència viscuts la passada festa major, pensem que cal iniciar una campanya per unes festes lliures de sexisme i alhora disposar de tècnics especialistes a peu de carrer durant aquests dies festius.

La majoria de les propostes que fem ja s’han implementat amb èxit a molts municipis del nostre país i depèn de la voluntat política que es puguin dur a terme en el nostre poble. Necessitem un replanteig profund de les prioritats a l’hora de decidir les inversions municipals del futur. Des de Decideix Llorenç seguirem treballant per aconseguir-ho.

PRESSUPOST 2017

El pressupost municipal és una eina molt important que permet gestionar els recursos que es destinen a cadascuna de les competències municipals. Així doncs, és molt important conèixer bé on i com es destinen aquests recursos públics. Tenint en compte que els pressupostos municipals són feixucs i de difícil lectura, des de DL hem cregut necessari generar aquest document gràfic que creiem que pot facilitar la digestió i comprensió dels nostres pressupostos municipals.

pressupost-1

pressupost-2

El Ple al Carrer núm. 9

logo-el-ple-al-carrer

Ple Extraordinari 29/11/16 – Pressupostos municipals 2017

► Presa de possessió com a regidora de la companya Eugènia Guasch en substitució del company Arnau Gómez.

► Modificació de crèdit del pressupost 2016 per cobrir diverses feines que s’han dut a terme.

► Aprovació Pressupost, bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball per l’exercici 2017.

Informació detallada dels arguments i de les votacions de les forces polítiques del consistori llorencenc.

Trobaràs el Ple al Carrer al bloc de Decideix Llorenç i a les bústies de totes les cases de Llorenç.

Apropem els plens a la ciutadania,

obrim portes i finestres de l’Ajuntament de Llorenç,

avancem cap a la sobirania popular!

Arxiu: 09 El Ple al carrer 29-11-16

Ordre del dia del proper Ple Extraordinari del dimarts 29-11-16 a 1/4 de 9 del vespre

El proper Ple Extraordinari serà el proper dimarts 29 de novembre de 2016 a 1/4 de 9 del vespre.

Ordre del dia:

1. Presa de possessió com a regidora de la Corporació la Sra. Eugènia Guasch López.

El passat ple municipal el nostre regidor Arnau Gómez va dimitir del seu càrrec per motius personals. Des de DL li volem agrair tot l’esforç i treball que ha dedicat al grup i al poble durant tot aquest temps. Com a nova representant a l’Ajuntament hi tindrem l’Eugènia Guasch, membre de l’assemblea permanent que s’incorporarà a l’equip de regidors formats per Irene Sardà i pel Jordi Camell.

2. Aprovació, si s’escau, modificació de crèdit 2/2016.

Segons la documentació del ple: ‘Atès que hi ha hagut un augment de la despesa de persona per a la contractació del personal de brigada, casal d’estiu i piscina i s’han realitzat més plans d’ocupació i degut, també, a l’augment de les despeses del capítol 2 (despeses en béns corrents i serveis)’.

3. Aprovació, si s’escau, pressupost, bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball per l’exercici 2017.

 • Pressupost municipal: Document que reflecteix la quantificació econòmica de l’activitat municipal prevista per a un exercici, que respon a la voluntat política i als objectius establerts pel govern del poble. És una eina clau per a la gestió pública, ja que serveix per a la planificació, control, seguiment i avaluació de les actuacions municipals i de les finances. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent. El cicle pressupostari comprèn les etapes d’elaboració i aprovació, execució i liquidació.
 • Bases d’execució: L’aprovació, la gestió i la liquidació del Pressupost estan subjectes a les bases d’execució.
 • Plantilla de personal i relació de llocs de treball: Està integrada per la relació detallada de cossos, escales, subescales, classes i categories de les places que s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual. Hi figura la denominació d’aquestes, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de vacants i el grup al que pertanyen.

Per decisió de l’equip de govern en els ples extraordinaris no es poden presentar mocions.

imatge-pressupost