PLE DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT: PACTE JxLLORENÇ-PSC, REPARTIMENT DE REGIDORIES I AUGMENT DE LES RETRIBUCIONS

El passat 25 de juny es va celebrar el Ple Extraordinari de constitució del nou Ajuntament de Llorenç del Penedès amb l’absència dels regidors Ignasi Saura (JxL), Xavier Pova (PSC) i Josep Figueras (ERC). Entre d’altres temes, es va decidir el nomenament de tinents d’alcalde, la distribució de regidories, la periodicitat de les sessions dels plens, el nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i les retribucions i indemnitzacions de tots els regidors.

1.- Els tinents d’alcalde són càrrecs nomenats per l’alcalde per exercir funcions delegades pel mateix. Segueixen un ordre jeràrquic amb el qual substitueixen l’alcalde en els casos d’absència, malaltia o qualsevol altre impediment. Es nomenen els següents regidors de l’equip de govern:

 •         1r. tinent d’alcalde: Ignasi Saura (JxL)
 •         2n. tinent d’alcalde: Juan Callejón (PSC)
 •         3a. tinent d’alcalde: Susanna Picó (JxL)

–  Eugènia Guasch (DL) pregunta pels criteris a l’hora d’escollir els tinents d’alcalde. Diu que el fet que Juan Callejón (PSC) sigui Tinent d’Alcalde demostra que hi ha hagut una bona entesa entre els dos partits. Acaba demanant que, ja que no s’han fet públiques les negociacions, s’expliqui com han anat, quins són els seus punts d’acord i quines són les prioritats en aquesta legislatura.

–  Jordi Marlès (JxL) respon que per a l’elecció dels tinents d’alcalde s’ha optat pels regidors del seu grup que repeteixen en aquesta nova legislatura, a mode de reconeixement. Menciona que el fet d’incorporar Juan Callejón (PSC) forma part de l’acord al qual es va arribar i que s’oficialitza en aquest ple. Els temes d’acord entre els dos grups són els punts en comú dels dos programes electorals; en aquells que no siguin compartits, miraran d’arribar a acords. Pel que fa a temes locals, hi hauria d’haver un consens total; amb els punts de país hi haurà llibertat de pensament i de vot. Acaba dient que es va fer públic el pacte al diari Tres de Vuit i que, després d’aquest Ple, ja es dirà obertament.

–   Juan Callejón (PSC) diu que també ha volgut esperar a que es fes oficial el cartipàs municipal per publicitar-ho. Diu desconèixer la publicació al Tres de Vuit.

2.- Es dona compte de la nova distribució de les regidories:

 •         Jordi Marlès (JxL): Hisenda, Urbanisme i Benestar Social
 •         Ignasi Saura (JxL): Personal i Desenvolupament Econòmic
 •         Juan Callejón (PSC): Educació i Esports
 •         Susanna Picó (JxL): Medi Ambient i Turisme
 •         Ramon Mestre (JxL): Governació i Serveis
 •         Eva Rafecas (JxL): Cultura i Festes
 •         Xavier Pova (PSC): Joventut i Igualtat

–  Irene Sardà (DL) diu que DL celebra que s’hagi inclòs la regidoria d’Igualtat, que el seu grup duia al programa electoral. Voldria fer unes preguntes al regidor Xavier Pova (PSC), però en no ser-hi demana que les respongui algun altre membre de l’equip de govern. Vol saber què els ha fet canviar d’opinió per incloure aquesta regidoria, sobretot tenint en compte que en la passada legislatura el govern va votar en contra d’algunes propostes feministes que vetllaven per la igualtat. I, finalment, vol conèixer quines seran les prioritats d’aquesta regidoria i quin funcionament tindrà.

–  Juan Callejón (PSC) diu que Xavier Pova (PSC) tenia molt clar que volia portar les carteres de Joventut i d’Igualtat. Hi ha la circumstància que està estudiant a Madrid, però tot i així es farà responsable del càrrec des de la distància i amb la col·laboració d’ell mateix. Diu que ha fet arribar el contacte de DL a en Xavier perquè té moltes idees i perquè pugui donar les explicacions que convingui.

–  Irene Sardà (DL) pregunta quines són les prioritats que es volen donar a la regidoria de Turisme, ja que tampoc existia en l’anterior mandat.

–  Susanna Picó (JxL) respon que és una regidoria que fins ara ella no havia portat i que quan comenci a treballar ja informarà de tot el que té previst fer. Diu tenir moltes idees però ha de veure si són realitzables i viables. Acaba dient que en principi estarà enfocada al turisme cultural i que parlarà amb diferents sectors per veure què es pot fer.

–  Jordi Marlès (JxL) afegeix que existeix una guia amb totes les regidories que es poden arribar a constituir, però que tot i així és el govern qui acaba decidint. Diu que es podria haver triat Agricultura o Comerç, però que es van decidir per Turisme, en ser una pota que encara no s’ha explorat. Diu que el dia a dia encararà la pauta i s’hauran d’estudiar les seves possibilitats: per exemple, la possibilitat d’apuntar-se a l’Enoturisme Penedès. Conclou dient que hi ha alguna idea però no un guió ni res clar en aquest sentit.

3.- Es vota la periodicitat de les sessions del Ple. La proposta de l’alcaldia és la mateixa que hi havia la passada legislatura: sessions ordinàries els dimarts cada 3 mesos.

–  Martí Palau (DL) diu que només comptant les sessions ordinàries hi ha 4 plens anuals amb unes 8 hores invertides. Argumenta que és un espai molt limitat de debat entre tots els partits, ja que fins ara ha sigut l’únic espai per poder debatre. Comenta que des del PSC s’havia parlat que una de les condicions per formar govern era augmentar l’espai de trobada entre totes les formacions, però que, en canvi, l’alcalde va dir que la idea era seguir la mateixa dinàmica que s’havia portat fins ara. Conclou dient que els agradaria saber on es veu reflectida aquesta proposta del PSC i amb quins espais més de trobada es poden comptar.

–  Juan Callejón (PSC) respon que està començant a aterrar i a treballar en equip. Diu que creu en la comunicació i el diàleg, com ja havia dit a DL, i que ell convocarà reunions amb tots els partits. El diàleg l’anirà demostrant al llarg de la legislatura.

–  Jordi Marlès (JxL) agrega que per la mida de l’ajuntament que es té, 4 plens ordinaris a l’any és correcte. Això no treu que es puguin tenir reunions periòdiques amb els diferents grups municipals per debatre qualsevol punt o proposta que se’ls faci arribar. Finalitza dient que sempre s’acaben fent més de 4 plens perquè hi ha els extraordinaris, tot i així miraran de tenir en compte l’observació de DL.

–  Irene Sardà (DL) comenta que amb el que està dient el Sr. Alcalde es segueix amb la mateixa tessitura que en l’última legislatura: la qüestió no és que hi hagi coses a comentar o no, sinó que s’haurien de debatre les decisions importants del dia a dia de Llorenç entre tots els partits. Abans de realitzar un ple, s’haurien de crear espais de debat que ara no existeixen. Una via és esperar que DL convoqui reunions per parlar de les seves propostes, però mai hi ha un espai per parlar dels temes de govern. Comenta que l’únic regidor del govern que s’ofereix obertament a parlar és Juan Callejón (PSC), de la qual cosa s’extreu que ni tan sols s’ha arribat a un acord com a equip de govern.

–  Jordi Marlès (JxL) pregunta si algú té alguna cosa més a dir i si es pot passar a votar.

Vots: A favor JxL i PSC ; En contra DL

4.- Es vota l’aprovació de la creació de la Junta de Govern Local (JGL).

–  Irene Sardà (DL) demana que se’ls enviïn les actes de les JGL en els terminis acordats.

–  Jordi Marlès (JxL) respon que estan penjades a la web.

–  Maria Dolors Roig (Secretària) afegeix que la Generalitat triga molt a penjar-les i que a partir d’ara s’enviaran les actes abans.

Vots: Unanimitat

5.- Es vota l’aprovació del nomenament de membres de la JGL, la delegació de competències i el règim de les sessions.

–  Maria Dolors Roig (secretària) explica que la JGL està formada per l’alcalde i els tinents d’alcalde. També diu que les sessions ordinàries estan previstes per l’últim dimarts de cada mes i que l’alcalde proposa delegar totes les competències possibles del ple municipal a les JGL.

–  Eugènia Guasch (DL) diu que DL hi votarà en contra perquè aquesta delegació de competències cap a les JGL el que fa és alimentar i fomentar l’opacitat i l’espai de debat que hauria de ser el ple.

Vots: A favor JxL i PSC ; En contra DL

6.- Es vota el nomenament dels membres de la Comissió de Comptes.

–  Maria Dolors Roig (secretària) explica que la creació d’aquesta comissió és obligatòria per a tots els municipis i que hi han de ser representats tots els grup municipals. Es proposa que hi hagi un representant per a cada grup amb vot ponderat.

Vots: Unanimitat

7.- Es vota el nomenament de representants municipals en els diferents òrgans on hi ha representació.

Vots: Unanimitat

8.- Es vota la modificació de les bases d’execució del pressupost, el règim de retribucions i les indemnitzacions als membres electes.

2019 Salaris Equip Govern

–  Maria Dolors Roig (secretària) explica que hi ha hagut un augment de les retribucions, que compleixen amb la normativa legal i que s’haurà d’augmentar la corresponent partida pressupostària.

–  Juan Callejón (PSC) fa l’aclariment que el regidor Xavier Pova (PSC), que viu, estudia i treballa a Madrid, fins que no torni a Llorenç cobrarà només per assistència als plens. Una vegada estigui aquí, cobrarà la retribució com a regidor de govern.

–  Martí Palau (DL) diu que des de DL s’ha vist que hi ha un increment del salari de l’equip de govern. Es pregunta pels motius.

–  Jordi Marlès (JxL) diu que estan dins del marge legal per la mida d’Ajuntament que es té i que els salaris escollits equivalen a una mica més del doble del salari mínim interprofessional (SMI).

–  Irene Sardà (DL) diu que la dada no és correcta i que s’ha de calcular de forma proporcional amb la dedicació.

–  Jordi Marlès (JxL) respon que la dedicació és la mínima que marca la llei. Afegeix que ell hi dedica el 100 % de la jornada i que intenta anar a tots els actes, amb la possibilitat que hi assisteixin altres regidors tal i com s’ha fet fins ara. Diu que la responsabilitat que comporta el lloc de treball més la dedicació, que sempre és més alta que l’estipulada, justifica l’augment del sou. Comenta que també s’han incrementat les dietes per assistència als plens i les aportacions als grups municipals. Diu que es podria arribar a cobrar molt més, fins a 40.000€, però que s’ha decidit ajustar-ho a la realitat. Finalment explica que aquestes retribucions són pels quatre anys del mandat, mentre que les dels funcionaris es poden anar actualitzant.

–  Irene Sardà (DL) argumenta que la dedicació i els sous que s’han aprovat corresponen a 3,4 vegades el SMI. DL entén que si s’estan fent més hores de les que consta cal pujar la dedicació i no el salari directament, i que, per a dignificar la feina, el poble ha de saber que s’estan fent més hores. Agrega que considera exagerades les quantitats finals establertes segons les bases proposades. Segons el salari, si es comptessin 40h de dedicació, ja sortirien els 40.000€ anteriorment esmentats. Segons DL, les bases haurien de ser d’un màxim de 2,2 vegades el SMI i s’hauria de fer un càlcul més detallat per dignificar la feina dels regidors i de l’Alcalde.

–  Susanna Picó (JxL) argumenta que com a regidora 6 hores a la setmana són del tot insuficients i que moltes vegades s’acaben fent tres o cinc vegades més d’hores depenent de l’època. Diu que s’ha de tenir disponibilitat tot el dia, els vespres, els caps de setmana, de vacances, etc. No es pot quantificar el número d’hores perquè és una dedicació a “full time” (a temps complet). Finalitza dient que quantificar 6 hores setmanals és absurd.

–  Irene Sardà (DL) pregunta com és que llavors se’n quantifiquen 6. Entén que aquesta xifra surt d’algun tipus de càlcul que s’ha fet.  

–  Maria Dolors Roig (Secretària) explica que fins ara la llei obligava a establir les retribucions i que ara també s’ha de detallar la dedicació mínima per poder cobrar el salari. S’han de complir les hores i se’n poden fer de més.

–  Irene Sardà (DL) reitera que ja s’entén que hi ha d’haver una dedicació mínima dels regidors, però si ja se sap que serà major, s’ha de poder dir al poble que aquests regidors estan treballant més hores. El que es critica des de DL és la base de càlcul, no les hores que s’estan fent.

–  Jordi Marlès (JxL) conclou que la base de càlcul és legal, que s’ajusta a la llei i que ja queda tot justificat.

Vots: A favor JxL i PSC ; En contra DL

2019 Assignació Grups

2019 Dietes Oposició

El Ple al Carrer núm. 12

logo-el-ple-al-carrer

Ple Ordinari 27/06/17

Arxiu: 12 El Ple al carrer 27-06-17

► Donar compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia, del recurs ordinari núm. 120/2012 interposat per JVG.

► Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) (opinió DL). Es tracta d’un programa que, a través d’un inventari de referència d’emissions del municipi, estableix la política local a seguir fins el 2020 per tal de reduir un mínim d’un 20% les emissions de CO2 en els sectors serveis, transport i domèstic

► Aprovació de la modificació del Reglament Regulador de les Places del Centre de Dia. Es passaran a oferir 5 places.

► Aprovació de la modificació de crèdit 3/2017. Es proposen una sèrie de despeses com a destinatàries d’uns suplements de crèdit: un parell de subvencions de la Diputació per valor de 19.245€ i 30.000€ i el romanent de tresoreria de 292.055€.

► Aprovació de l’encàrrec de gestió de la licitació agregada del servei d’implantació i posada en funcionament d’una plataforma destinada a la gestió per mitjans electrònics de l’activitat i procediment administratiu de diversos ajuntaments de la comarca del Baix Penedès.

► Aprovació de nomenar la biblioteca municipal com a “Maria Rafecas”.

► Aprovació de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora dels usos inclosa a l’Annex 2 del POUM de Llorenç del Penedès.

► S’aprova la moció del PDeCAT per declarar la capitalitat compartida a la Vegueria Penedès. DL ens abstenim a la votació ja que estem a favor d’una part important de la moció però ens hagués agradat que abans s’hagués obert un debat entre tots els municipis implicats per arribar a un consens.

► S’anul·la la moció presentada per DL per a la creació d’un Pla d’Equipaments Local. PDeCAT argumenta el seu vot negatiu dient que no vol entrar amb els terminis fixats i que a estan treballant amb un Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals i que properament volen que a la Taula Cultural es debati un Pla d’Equipaments Local.

► S’anul·la la moció presentada per DL per a la creació d’un protocol contra el sexisme a la festa major i als esdeveniments d’oci i festius. PDeCAT argumenta el seu vot negatiu dient que des de l’Ajuntament ja es respecte el tema de la paritat i que ja s’està fent prou i que en tot cas hauria de ser la Taula Cultural qui tragués el tema.

► S’anul·la la moció presentada per DL per a l’activació dels directoris de comerços i empreses locals al web municipal. PDeCAT argumenta el seu vot negatiu dient que es tracta d’una proposta del seu programa electoral i que ja s’hi està treballant.

Recordem que el conjunt de l’oposició hem escrit i signat una carta oberta destinada a l’Alcalde reclamant més debat i major accés a la informació (enllaç).

Informació detallada dels arguments i de les votacions de les forces polítiques del consistori llorencenc.

Trobaràs el Ple al Carrer al bloc de Decideix Llorenç i a les bústies de totes les cases de Llorenç.

Apropem els plens a la ciutadania,

obrim portes i finestres de l’Ajuntament de Llorenç,

avancem cap a la sobirania popular!

Resposta de DL a les acusacions rebudes per part de l’equip de govern

El Ple al Carrer és un document que Decideix Llorenç redactem i editem de forma voluntària. El financem nosaltres amb les percepcions econòmiques que rebem per assistir als plens i per gestionar les despeses del grup. Ens encarreguem personalment de redactar-lo, dur-lo a imprimir i repartir-lo a totes les cases del municipi. Ho fem perquè tenim l’absoluta convicció que tot el que es parla als plens municipals ha de ser informat als ciutadans. D’aquesta manera suplim una tasca que hauria de ser pública, i que per tant s’hauria de fer des de l’Ajuntament. Ho hem sol·licitat diverses vegades a l’equip de govern i, com que no es fa, ho fem nosaltres. Des del primer dia d’aquesta legislatura demanem que els plens es pengin al web municipal en directe, i la resposta fins al moment ha estat que qui vulgui veure’ls, ha d’adreçar-se a la casa de cultura i visualitzar-ne el CD de 5.00 h a 8.00 h de la tarda. Afegeixen que ja estudiaran la possibilitat de la retransmissió en directe quan ens traslladem al nou ajuntament.

El Ple al Carrer és un document extens, però no prou per transcriure-hi literalment tot el que es diu al ple. Quan el redactem sintetitzem la informació, si no ho féssim, seria difícil i molt feixuc de llegir, endemés inassequible econòmicament per DL. També estalviem als ciutadans alguns comentaris desafortunats o poc oportuns, precisament perquè no volem entrar en discrepàncies que no siguin merament de debat polític. D’altra part, les circulars de l’Ajuntament es paguen amb diners públics, i no volem fomentar que es destinin a donar respostes a malentesos, sinó a informar.

A l’última circular municipal d’aquest mes (arxiu) l’equip de govern va dedicar un full a doble cara a acusar DL de donar informació de manera equivocada i manipulada en el Ple al Carrer núm. 8. Recriminen que no es contrasti una informació sobre la Llar d’Infants i que només s’escrigui la meitat d’una pregunta efectuada per un membre del púbic que forma part de DL.

En aquest Ple al Carrer, en l’apartat de precs i preguntes escrivíem el següent sobre la Llar d’infants El Nieró:

– PSC demana informació de per què s’ha reduït les hores del personal i per què s’ha acomiadat a una treballadora.

– CDC respon que la decisió la pren l’equip de govern a partir d’un informe de la directora. Argumenten que al tenir menys alumnes calia adaptar la situació.

– PSC explica que no s’està complint amb la ràtio legal d’alumnes per professora.

– CDC respon que el Departament d’Educació els ha permès fer un increment del 10%.

En aquesta ocasió, DL no formàvem part del diàleg i el que fem en el Ple al Carrer és simplement intentar transcriure de forma breu el que va dir cada part. Evidentment, celebrem que aquesta interpretació hagi dut a l’equip de govern a traslladar la informació completa als ciutadans, i a la resta de partits, tot i que preferiríem que fos una activitat continuada, i no el fruit d’un malentès. El que sí que ens preocupa de veritat és que l’equip de govern entengui que era el regidor del PSC qui havia d’haver fet pública aquesta informació pel simple fet d’haver-la sol·licitat prèviament a la celebració del ple. La transparència és un pilar fonamental de la democràcia, i els principals encarregats de vetllar-ne són els regidors de l’equip de govern.

En el mateix Ple al Carrer, també a l’apartat de precs i preguntes, escrivíem:

– Pregunta membre DL públic: Els actes de la Festa Major són gratuïts menys el dia dels inflables a la piscina. No es podria deixar entrar gratuïtament els nens de Llorenç? Hi ha famílies que no hi van perquè no poden pagar l’entrada.

– CDC respon que si hi ha algú que no pot entrar per motius econòmics que ho comuniquin a l’equip de govern i es buscarà una solució.

És cert que vam obviar la meitat de la frase. Ho vam fer perquè la mateixa persona que va fer la pregunta va rectificar quan va ser interpel·lada a fer-ho per una de les regidores. Com ella mateixa va dir en el ple, la seva intenció no era dir específicament que els actes de la Festa Major s’organitzaven per la gent de fora. Va ser una forma de parlar –potser desencertada–, però res més.

No donaríem més importància a aquest fet, però ens preocupa –i molt– que algú pugui interpretar que d’aquestes paraules es desprèn la voluntat de relativitzar la situació de les persones amb una realitat social delicada. Al contrari, la pregunta que es va fer des del públic sorgeix de la sensibilitat i preocupació per aquest tipus de situacions. Qui la va fer és una persona vinculada a Càrites i a altres moviments socials, que coneix aquesta realitat de primera mà, i va aprofitar el torn de precs i preguntes del Ple per traslladar la seva preocupació al consistori.

Des de DL seguim entestats en obrir les portes i finestres del nostre Ajuntament perquè la ciutadania pugui ser coneixedora dels debats (o absència d’ells), del vot de cada formació política i del que s’acaba decidint. Entenem la transparència, doncs, com un dels elements imprescindibles per construir un poble plenament democràtic. I reiterem a l’Ajuntament la petició de retransmetre els plens en directe i penjar-los a la pàgina web de manera que qualsevol persona del poble pugui tenir tota la informació i valorar amb criteri propi tot el que es parla i decideix en un ple. Un poble informat és un poble més lliure.

cropped-cover-foto.jpg

Portal Nou entrevista als regidors de Decideix Llorenç

Compartim l’entrevista que la revista local el Portal Nou va fer als nostres representants a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès:

 

Després de l’entrevista amb el nostre alcalde, Jordi Marlès, volem formular les mateixes preguntes als representats de l’oposició de l’Ajuntament de Llorenç perquè ens donin la seva opinió. Parlem amb Decideix Llorenç, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels Socialistes de Catalunya.

Des d’una perspectiva personal, ens podeu dir què us va impulsar a presentar-vos com a caps de llista per Llorenç?

Doncs segurament els mateixos motius que han impulsat a molts ciutadans d’arreu a sumar-se a projectes polítics d’esquerres amb voluntat transformadora i com a motor del canvi social. En participar activament en moviments d’activisme cultural, social, ecologista i de solidaritat internacional un se n’adona que l’única forma real de poder influir realment en el canvi és entrant a formar part de les institucions públiques, prenent el compromís de no deixar-se absorbir i seduir per les dinàmiques enquistades de les polítiques conservadores. Amb tot, som conscients que el despatx de qui realment mou els fils del poder queda molt lluny dels nostres ajuntaments. Per poder avançar cap a una societat més justa i igualitària cal treballar conjuntament des de dins i des de fora de l’Ajuntament.

Després d’un any a l’oposició, us sembla gaire diferent aquesta experiència a com us l’havíeu imaginat? Quantes hores hi dediqueu?

És difícil dir quantes hores exactes dediquem a Decideix Llorenç. Al grup som una desena de persones treballant activament, tant en accions a dins com a fora de l’ajuntament. Ens reunim unes tres vegades al mes per debatre, proposar, arribar a consensos i, a partir d’aquí, repartir les tasques entre tots.

Quan vam començar pensàvem que la relació amb l’equip de govern seria d’una altra manera. Sabíem que teníem opinions molt diferents i que hi hauria discrepàncies, però imaginàvem que les propostes, tant d’una part com de l’altra, se sotmetrien a debat i fins i tot, podríem arribar al consens en alguns aspectes. No ha estat així, qualsevol dels projectes presentats per Decideix Llorenç ha obtingut un no per resposta, sovint amb poca o cap justificació. De les 15 mocions que hem presentat, l’equip de govern ha votat en contra d’11, parcialment a favor de 3 i 1 a favor.

A l’inici de la legislatura ens van proposar realitzar reunions puntuals per explicar-nos alguns dels projectes de l’equip de govern, però a l’hora de la veritat, això s’ha limitat a un parell de reunions per exposar un projecte de jardineria.

Com us organitzeu?

La proposta municipalista de Decideix Llorenç defuig el sistema jerarquitzat dels partits tradicionals. Defensem un sistema basat en la democràcia directa i participativa, i entenem que l’organització del grup ha de ser el reflex d’aquesta imatge: no pot ser piramidal, sinó horitzontal. Per això ens organitzem de forma totalment assembleària.Organització de Decideix Llorenç Això vol dir que les decisions no les prenen els regidors en solitari, sinó que decidim entre tots. El grup de treball és l’assemblea permanent, i està formada per deu membres, tot i que oberta a qui vulgui entrar-hi. El grup de suport és l’assemblea local, format per una trentena de persones, que col·laboren en la definició de les línies de treball. Finalment, un cop l’any convoquem l’assemblea oberta, l’espai de debat on qualsevol ciutadà pot aportar la seva opinió i on el grup exposem la feina feta durant l’any.

Feu una valoració (breu) dels projectes i pressupostos d’aquesta legislatura.

Com hem dit abans, defensem la democràcia directa, i per això pensem que qualsevol gran projecte que afecti el municipi s’ha de decidir entre tota la ciutadania. Ens vam presentar a les eleccions amb dues grans propostes: un projecte educatiu de poble, per construir entre tots l’educació del futur que volem pel nostre municipi, i un pla de participació ciutadana que actualitzi el model democràtic a través de l’apoderament de la ciutadania. Ambdós projectes van ser denegats per l’equip de govern.

El projecte de construcció de l’Ajuntament nou ja estava decidit per l’anterior consistori. Com a grup, mai se’ns ha consultat l’opinió en cap moment. Entenem que s’havia de buscar una alternativa a l’edifici actual, ja que no té l’accessibilitat adaptada i disposa d’un espai molt reduït, però un edifici d’aquestes característiques pertany i representa els ciutadans i a les entitats, i aquests han de poder tenir veu des que es planteja la idea per primera vegada, fins que s’acaba construint.

Pel que fa al projecte d’instal·lació de gespa artificial al camp de futbol, creiem que el CF Llorenç, com qualsevol de les altres entitats del poble, té tot el dret de presentar a l’ajuntament les seves necessitats i demanar una actuació concreta. És responsabilitat de l’equip de govern conèixer les necessitats del poble i establir prioritats. En aquest cas, entenem que s’hauria d’haver sotmès a consulta popular tenint en compte que estem parlant d’una inversió de quasi una quarta part del pressupost municipal anual. Aquesta despesa hipoteca el poble i limita la possibilitat de realitzar inversions que considerem absolutament prioritàries, com la creació d’habitatge social, actualment inexistent.

Els pressupostos municipals d’enguany els vam rebre dos dies abans de ser aprovats per ple i en cap moment van ser debatuts i molt menys consensuats. El nostre grup defensa la realització de pressupostos participatius.

En la presa de possessió de l’alcalde, les seves paraules van ser. “Escoltarem les propostes que ens facin arribar les altres forces polítiques que el conformen, a fi de treballar plegats en els punts en comú, i apropar distàncies en aquells que ens separen.” Quina relació es manté entre l’equip de govern i l’oposició?

Com ja hem explicat, la relació entre l’equip de govern i l’oposició no és la que esperàvem. Falta diàleg i voluntat d’avinentesa. Podrien sorgir molts projectes potents i interessants fruit del consens, però a dia d’avui no hi ha voluntat de fer partícip de les decisions a l’oposició.

Feu una valoració sobre la creació de la taula de cultura.

A priori ens va semblar una excel·lent idea. Nosaltres també dúiem una proposta semblant al programa, però oberta a totes les entitats, culturals o no. Creiem que cap entitat ha de quedar-ne exclosa, les decisions que s’hi prenguin han de ser vinculants (sempre dins de les possibilitats de l’Ajuntament), ha de tenir un reglament propi fruit del consens de les entitats i s’ha de garantir una presa de decisions democràtica.

Pel que hem anat sabent, i després de les demandes de les mateixes entitats membres, sembla que s’estan realitzant canvis en aquest sentit. Per aquest motiu no podem fer-ne una valoració final.

Feu una valoració del suport que es dóna a les entitats des de l’Ajuntament.

El tret distintiu més important que tenim al poble és el teixit associatiu. Sempre ha estat un motor d’activitats autogestionades, d’acollida i integració de nouvinguts i d’aprenentatges col·lectius i intergeneracionals.

El suport que ofereix l’Ajuntament és en forma de subvenció econòmica, de préstec de llorec-decideix-9144material municipal i de sessions d’espais per a realitzar activitats, a part de la ja mencionada taula cultural.

Des de DLL intentem mantenir contacte constant amb les entitats i apostem perquè s’ampliï la seva capacitat d’autogestió i es creï un model transversal en xarxa per tal de fomentar la participació de tota la ciutadania. Creiem que les associacions han de tenir un paper protagonista en la presa de decisions públiques, cal anar molt més enllà de l’organització de la Festa Major. Una proposta concreta en la que estem treballant és demanar la creació de places becades per l’Ajuntament, amb coordinació amb els serveis socials, en algunes de les activitats organitzades per les associacions culturals o esportives.

Els canals de comunicació de l’Ajuntament us semblen adequats?

L’evolució de la tecnologia permet la millora constant de la comunicació i de la transparència de la gestió municipal. Celebrem que actualment, per exigències legals, el web municipal s’estigui posant al dia en matèria de transparència. Creiem que cal una actualització de les gestions burocràtiques, com ara la possibilitat de realitzar instàncies en línia, concertar una cita amb l’alcalde o algun regidor o formular preguntes o peticions d’un material concret.

El que més trobem a faltar són canals bidireccionals pel què fa a la informació dels plens municipals. Després de realitzar diverses demandes al respecte, l’equip de govern ha promès estudiar la retransmissió en directe dels plens un cop ens trasllademlogo-el-ple-al-carrer a l’ajuntament nou. Ens agradaria que es fes arribar a la ciutadania un resum de les actes de les sessions plenàries on constessin els principals arguments i votacions de cada grup. Per suplir aquesta mancança des de DLL redactem i distribuïm el Ple al Carrer. També creiem que en els plens caldria facilitar i potenciar les intervencions de la ciutadania i les entitats en format de preguntes o de peticions.

Podríeu fer una radiografia dels temes següents: educació, cultura i esports, serveis i subministraments, medi ambient, polítiques socials i urbanisme?

L’ajuntament compleix amb les competències en matèria d’educació: manteniment de l’edifici de l’escola, gestió de la llar d’infants i realització de formacions a la Casa de Cultura. Com a grup pensem que quan parlem d’educació no ens podem limitar a les competències municipals i cal anar molt més enllà. Ni demanem cap invent, ni que l’escola es converteixi en un banc de proves, només volem que es prengui de referència i s’adapti el que fan als països punters en educació. Un pas endavant, que ja han donat molts municipis catalans, és treballar per teixir un Projecte Educatiu de Poble.

De cultura i esports creiem que ja ho hem explicat en anteriors preguntes.

En temes de jardineria municipal l’objectiu principal de l’equip de govern és mantenir 20130810_112507Llorenç net i endreçat. Van votar a favor de mantenir la utilització del producte fitosanitari glifosat, considerat com a probable cancerigen per l’OMS. Des de DLL apostem per alternatives ecològiques que no siguin agressives pel medi i la salut humana.

Actualment la gestió de l’aigua és municipal amb consum d’aigua provinent del transvasament de l’Ebre. Creiem que cal un estudi rigorós per concloure alternatives de consum i d’estalvi, com ara canvis en la tarificació de l’aigua o vetllar per mantenir l’aqüífer en condicions òptimes pel consum.

Com ha passat a tot el món, a Llorenç també ha augmentat substancialment el consum energètic, quasi sempre provinent de fonts d’origen fòssil com ara l’energia nuclear o el petroli. Considerem que cal aplicar mesures d’estalvi i fer un pas endavant per l’ús d’energies renovables.

Actualment el sistema de recollida selectiva de residus és a través de contenidors. Les dades i estadístiques han anat empitjorant aquests últims anys. Per l’estalvi econòmic i pel bé del medi cal apostar per un model alternatiu més eficient com per exemple el sistema de recollida porta a porta.

Les polítiques socials estan gestionades des del Consell Comarcal i també s’hi dedica alguna partida del pressupost municipal, la qual creiem que s’hauria d’augmentar. Ens agradaria que s’incidís més en el treball amb els joves a través de les entitats, tal i com hem mencionat anteriorment.

Des de l’inici de la legislatura s’han dut a terme desnonaments que han provocat que famílies hagin de buscar habitatge al Vendrell perquè a Llorenç no disposem d’ofertes de lloguer social o d’habitatges per a casos d’emergència. Una dada a tenir en compte és que la mitjana espanyola, de les pitjors de la UE, és de 3 habitatges socials per cada 1.000 habitants. Per tant, creiem que és prioritari dotar-nos d’un parc d’habitatges de lloguer social.

Agraïm a tots ells i elles la seva disponibilitat i la contribució a contrastar la informació per a poder formar-nos la nostra pròpia opinió.

El Ple al Carrer núm. 8

logo-el-ple-al-carrer

Ple Extraordinari 12/08/16

Ple Ordinari 03/10/16

► S’aprova l’adjudicació definitiva de les obres de la gespa artificial del camp de futbol

► S’aprova l’increment d’un 3,5% de l’Impost sobre béns immobles i l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica. S’incrementen també altres taxes i preus públics.

► S’anul·la la proposta d’aprovar un mecanisme de pressupostos participatius.

► Precs i preguntes: Entitats, Actes violència Festa Major, Llar d’Infants El Nieró, Habitatge, Ajuntament nou, etc.

Informació detallada dels arguments i de les votacions de les forces polítiques del consistori llorencenc.

Trobaràs el Ple al Carrer al bloc de Decideix Llorenç i a les bústies de totes les cases de Llorenç.

Apropem els plens a la ciutadania,

obrim portes i finestres de l’Ajuntament de Llorenç,

avancem cap a la sobirania popular!

Arxiu: 08 El Ple al Carrer 03-10-16

El Ple al Carrer núm. 7

logo-el-ple-al-carrer

Ple Extraordinari 02/05/16

Ple Extraordinari 30/05/16

Ple Ordinari 27/06/16

➡ S’adjudica la contractació del servei de manteniment de parcs i jardins i es permet la utilització de glifosat (probable cancerigen segons l’OMS).

➡ S’aprova per unanimitat la revocació del nomenament de Franco com alcalde honorari i perpetu de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès.

➡ Es retarda l’inici d’obres d’instal·lació de gespa artificial al camp de futbol per un error en l’adjudicació de l’empresa.

➡ Precs i preguntes: Habitatge social, urbanisme, Taula Cultural, Escola de Música Contrapunt, glifosat, seguretat ciutadana, etc.

 

Informació detallada dels arguments i de les votacions de les forces polítiques del consistori llorencenc.

Trobaràs el Ple al Carrer al bloc de Decideix Llorenç i a les bústies de totes les cases de Llorenç.

Apropem els plens a la ciutadania,

obrim portes i finestres de l’Ajuntament de Llorenç,

avancem cap a la sobirania popular!

 

07 El Ple el carrer 27-06-16

El Ple al Carrer núm. 6

Logo El Ple al carrer

Ple Extraordinari 01/02/16 i

Ple Ordinari 11/04/16

➡ S’aprova la creació de la Taula Cultural amb només 3 entitats com a membres i amb un funcionament no vinculant tot i les propostes alternatives i reclamacions de l’oposició.

➡ L’equip de govern vota en contra de començar a construir el projecte Educatiu de Poble, del compromís amb la Banca Ètica, de donar suport als treballadors acomiadats de “Reverté” i de donar suport a la ILP per una llei del sistema educatiu de Catalunya.

➡ S’aprova el plec de clàusules per adjudicar el contracte d’obres del projecte d’instal·lació de gespa artificial al camp de futbol.

➡ S’aprova la contractació d’una empresa per a la redacció i edició del nou butlletí d’informació municipal.

 

Informació detallada dels arguments i de les votacions de les forces polítiques del consistori llorencenc.

Trobaràs el Ple al Carrer al bloc de Decideix Llorenç i a les bústies de totes les cases de Llorenç.

 

Apropem els plens a la ciutadania,

obrim portes i finestres de l’Ajuntament de Llorenç,

sobirania popular i apoderament!

06 El Ple el carrer versió impressió 11-04-15

Decideix Llorenç presentem un prec pel compliment de la normativa sobre tractament fitosanitari (glifosat)

Imatge promocional 2

En el ple extraordinari celebrat el passat dilluns 23 de novembre de 2005 Decideix Llorenç hi va presentar una moció conjunta amb les organitzacions Som lo que sembrem, GEVEN i l’AEM per fer un manteniment de parcs, jardins i marges de camins en què no sigui necessària la utilització d’herbicides tòxics com el glifosat i pel compliment de la normativa sobre biocides. La proposta va ser rebutjada amb les votacions de DL, ERC i PSC a favor i les votacions de CDC en contra.

L’aplicació de biocides (herbicides, pesticides, fungicides) constitueix un risc greu per al medi, per a les persones i per a la ramaderia que pot transitar per zones tractades amb aquests productes.

El Reial decret 1311/2012 i la Resolució del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya de 15 de maig de 1984 regulen l’ús de plaguicides per prevenir danys a animals en pastura.

Precs pel compliment de la normativa sobre tractaments en entorns urbans, periurbans i vies públiques:

 • l’Ajuntament prohibeixi o vetlli perquè es minimitzi l’ús de biocides, prengui les mesures adients de gestió del risc associat a aquests tractaments i doni prioritat a l’ús de productes de baix risc;
 • l’Ajuntament faci complir la normativa que estableix que les operacions de barreja i càrrega dels equips de tractament amb biocides s’han de realitzar a una distància mínima de 25 metres de masses superficials d’aigua i de 50 metres dels llocs de captació d’aigua de consum humà, i que s’ha de deixar una banda sense tractar d’almenys 5 m al voltant de les masses d’aigua;
 • l’Ajuntament informi els veïns, amb un mínim de 8 dies d’antelació, dels espais que es vulguin tractar, del lloc i la data de realització dels tractaments, així com dels productes que s’hi utilitzin;
 • l’Ajuntament faci complir als responsables dels tractaments les mesures necessàries per tal d’evitar l’accés de tercers a les zones afectades durant la execució del tractament i al llarg del període de temps posterior que es consideri necessari. I que els tractaments es duguin a terme quan la presència de tercers sigui improbable.
 • abans de tractar espais utilitzats per grups vulnerables (col·legis, guarderies, places, zones de joc, centres d’assistència sanitària, residències de gent gran), s’informi el director del centre perquè pugui adoptar les mesures preventives necessàries.
 • en cas de tractaments en finques no tancades adjacents amb vies o àrees públiques urbanes, o bé quan l‘extensió del tractament o la toxicitat del producte emprat ho facin necessari: l’ajuntament garanteixi que el responsable de l’acció compleix amb l’obligació de transmetre la informació precisa a tercers, mitjançant cartells o sistemes similars, del moment i les condicions en què s’ha realitzat o és realitzarà l’aplicació.

Precs pel compliment de la normativa sobre tractaments en espais ramaders:

 • l’Ajuntament faci saber a tots els propietaris de les zones que es vulguin tractar amb biocides que han de comunicar-li el producte que utilitzaran, la seva classificació toxicològica i el seu termini de seguretat, les zones afectades, i els dies en què realitzaran els tractaments, com a mínim 15 dies abans de fer-ho;
 • l’Ajuntament exposi públicament i difongui l’anunci de la realització dels tractaments comunicats tot assegurant-se que la informació arriba a la població i als professionals afectats;
 • l’Ajuntament faci complir les obligacions que tenen els aplicadors de tractaments en els terrenys i passos habituals de bestiar. Concretament, sobre la col·locació de rètols clarament visibles en què s’adverteixi dels tractaments, com a mínim 48 hores abans, tot indicant la perillositat del fet, la data de tractament i la data fins a la qual és perillosa l’entrada i el trànsit d’animals. Aquesta exigència és aplicable, en general, a finques no tancades adjacents amb vies o àrees públiques urbanes, o bé quan l‘extensió del tractament o la toxicitat del producte emprat ho facin necessari;
 • en cas que, com a resultat del tractament, no quedin zones lliures per al pas o la pastura del bestiar, l’Ajuntament estableixi la manera de fer els tractaments per tal de facilitar els moviments del animals;
 • l’Ajuntament faci complir la prohibició de vessar les restes de productes excedents dels tractaments, així com la de rentar els equips de tractament a distàncies inferiors a 50 metres de masses d’aigües superficials i pous.

El Ple al Carrer núm. 4

Logo El Ple al carrer

Ja tenim tenim aquí El Ple al Carrer nº4: Ple Extraordinari 16/11/15 i del Ple Extraordinari 23/11/15.

S’aprova la moció d’acollida de refugiats presentadaper DL tot i les abstencions de CDC.

Una vegada més, l’oposició en ple vota a favor de la laïcitat, de parlar d’educació, del 0,7 % i d’avançar cap a una jardineria ecològica. L’equip de govern de CDC s’hi nega i atura les propostes.

Aviat el podreu trobar a la bústia de casa vostra, o també el podeu consultar aquí 04 El Ple al carrer 23-11-15.