Com ens organitzem

Des d’un primer moment ens hem organitzat de forma assembleària, totes les propostes es decideixen entre totes. No hi ha cap tipus de jerarquia en el grup, i no tenim líders, sinó portaveus. Hem creat tres nivells d’assemblea on es pot participar:

  • Assemblea permanent: actualment formada pel grup impulsor, i oberta a tothom qui s’hi vulgui afegir. És l’encarregada de desenvolupar la feina del dia a dia del grup polític a l’ajuntament. Es reuneix setmanalment o quinzenal, segons el volum de feina, i les decisions s’hi prenen per consens o, quan no és possible, amb el vot favorable de dues terceres parts del grup.
  • Assemblea local: és el nucli on es decideixen les línies d’actuació del grup i es valoren les propostes realitzades. Qualsevol decisió important s’ha de sotmetre a l’aprovació d’aquesta assemblea local. Les decisions, igual que en el cas de la permanent, es prenen per consens o pel vot favorable de dues terceres parts dels membres del grup. La periodicitat de les assemblees és trimestral, tot i que se’n poden convocar més en cas de ser necessari. En moments puntuals també es poden crear grups de treball per tractar temàtiques concretes. Totes aquelles persones que vulguin formar-ne part i estiguin d’acord amb l’ideari de l’AL, només han d’omplir el full de compromís dels simpatitzants i fer-lo arribar a qualsevol membre de Decideix Llorenç, o al correu electrònic: decideixllorenc@gmail.com. També poden deixar el full al registre d’entrada de l’ajuntament, dins un sobre dirigit a algun dels regidors de DL.
  • Assemblea oberta: és l’assemblea oberta a tota la ciutadania. Es convocarà anualment i s’hi exposaran totes les actuacions i els projectes del grup, per tal que tothom qui ho vulgui pugui demanar informació, fer propostes, expressar opinions o conèixer els objectius i les propostes de l’any següent.

Organització de Decideix Llorenç