Convocatòria de Ple ordinari

Us convidem a assistir al Ple ordinari d’avui 6 d’octubre de 2020 a les 20.45 hores a la sala de plens de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès amb el següent

ORDRE DEL DIA:

ACTA ANTERIOR

 1. Sessió ordinària 21 de juliol de 2020
  SECRETARIA
 2. Donar compte de la sentència de ALB
 3. Aprovació Annex al conveni entre el CCBP i l’Ajuntament de Llorenç del
  Penedès per l’encàrrec de gestió del manteniment de l’àrea recreativa forestal
  del Montmell per a l’any 2020
 4. Proposta d’aprovació provisional de l’ordenança municipal
 5. Donar compte del canvi de portaveu del grup municipal PSC
 6. Resolució
  INTERVENCIÓ
 7. Aprovació modificació de crèdit 4/2020 per transferència de crèdit
 8. Aprovació modificació de crèdit 5/2020 mitjançant transferència de crèdit
 9. Donar compte de la modificació de crèdit 7/2020 mitjançant generació de
  crèdit
 10. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 6/2020 mitjançant crèdit
  extraordinari
 11. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 8/2020 mitjançant suplement de
  crèdit
 12. Proposta per la Comissió Especial de Comptes per donar compte del
  Compte General de 2019
  URBANISME
 13. Modificació puntual del POUM
  Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Llorenç del Penedès. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l’Ens amb el CVE DBBD741E3E1642A3AA7EA839AF03C17A i data d’emissió 05/10/2020 a les 16:06:33
  SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
  JORDI MARLES RIBAS – DNI ** (SIG) el dia 01/10/2020 a les 14:36:55
 14. Projecte d’implantació i desplegament de la xarxa FTTH d’Orange.
  MOCIONS
 15. Aprovació moció per a la suficiència financera dels ens locals
 16. Aprovació Moció per defensar el futur industrial de la Vegueria Penedès
 17. Aprovació moció en suport de les energies renovables i per la implantació
  de criteris d’inegració paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial al
  Decret 16/2019
 18. Aprovació moció de posicionament en contra la pròrroga o ampliació de les
  concessions de les autopistes AP-2 i AP-7
 19. Aprovació moció sobre l’emergència educativa i el curs escolar 2020-2021
  “Escoles segures, escoles obertes”
 20. Aprovar moció en relació a la sentència del Tribunal Suprem
  PRECS I PREGUNTES

Us hi esperem!

L’Assemblea permanent de Decideix Llorenç