PLE DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT: PACTE JxLLORENÇ-PSC, REPARTIMENT DE REGIDORIES I AUGMENT DE LES RETRIBUCIONS

El passat 25 de juny es va celebrar el Ple Extraordinari de constitució del nou Ajuntament de Llorenç del Penedès amb l’absència dels regidors Ignasi Saura (JxL), Xavier Pova (PSC) i Josep Figueras (ERC). Entre d’altres temes, es va decidir el nomenament de tinents d’alcalde, la distribució de regidories, la periodicitat de les sessions dels plens, el nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i les retribucions i indemnitzacions de tots els regidors.

1.- Els tinents d’alcalde són càrrecs nomenats per l’alcalde per exercir funcions delegades pel mateix. Segueixen un ordre jeràrquic amb el qual substitueixen l’alcalde en els casos d’absència, malaltia o qualsevol altre impediment. Es nomenen els següents regidors de l’equip de govern:

  •         1r. tinent d’alcalde: Ignasi Saura (JxL)
  •         2n. tinent d’alcalde: Juan Callejón (PSC)
  •         3a. tinent d’alcalde: Susanna Picó (JxL)

–  Eugènia Guasch (DL) pregunta pels criteris a l’hora d’escollir els tinents d’alcalde. Diu que el fet que Juan Callejón (PSC) sigui Tinent d’Alcalde demostra que hi ha hagut una bona entesa entre els dos partits. Acaba demanant que, ja que no s’han fet públiques les negociacions, s’expliqui com han anat, quins són els seus punts d’acord i quines són les prioritats en aquesta legislatura.

–  Jordi Marlès (JxL) respon que per a l’elecció dels tinents d’alcalde s’ha optat pels regidors del seu grup que repeteixen en aquesta nova legislatura, a mode de reconeixement. Menciona que el fet d’incorporar Juan Callejón (PSC) forma part de l’acord al qual es va arribar i que s’oficialitza en aquest ple. Els temes d’acord entre els dos grups són els punts en comú dels dos programes electorals; en aquells que no siguin compartits, miraran d’arribar a acords. Pel que fa a temes locals, hi hauria d’haver un consens total; amb els punts de país hi haurà llibertat de pensament i de vot. Acaba dient que es va fer públic el pacte al diari Tres de Vuit i que, després d’aquest Ple, ja es dirà obertament.

–   Juan Callejón (PSC) diu que també ha volgut esperar a que es fes oficial el cartipàs municipal per publicitar-ho. Diu desconèixer la publicació al Tres de Vuit.

2.- Es dona compte de la nova distribució de les regidories:

  •         Jordi Marlès (JxL): Hisenda, Urbanisme i Benestar Social
  •         Ignasi Saura (JxL): Personal i Desenvolupament Econòmic
  •         Juan Callejón (PSC): Educació i Esports
  •         Susanna Picó (JxL): Medi Ambient i Turisme
  •         Ramon Mestre (JxL): Governació i Serveis
  •         Eva Rafecas (JxL): Cultura i Festes
  •         Xavier Pova (PSC): Joventut i Igualtat

–  Irene Sardà (DL) diu que DL celebra que s’hagi inclòs la regidoria d’Igualtat, que el seu grup duia al programa electoral. Voldria fer unes preguntes al regidor Xavier Pova (PSC), però en no ser-hi demana que les respongui algun altre membre de l’equip de govern. Vol saber què els ha fet canviar d’opinió per incloure aquesta regidoria, sobretot tenint en compte que en la passada legislatura el govern va votar en contra d’algunes propostes feministes que vetllaven per la igualtat. I, finalment, vol conèixer quines seran les prioritats d’aquesta regidoria i quin funcionament tindrà.

–  Juan Callejón (PSC) diu que Xavier Pova (PSC) tenia molt clar que volia portar les carteres de Joventut i d’Igualtat. Hi ha la circumstància que està estudiant a Madrid, però tot i així es farà responsable del càrrec des de la distància i amb la col·laboració d’ell mateix. Diu que ha fet arribar el contacte de DL a en Xavier perquè té moltes idees i perquè pugui donar les explicacions que convingui.

–  Irene Sardà (DL) pregunta quines són les prioritats que es volen donar a la regidoria de Turisme, ja que tampoc existia en l’anterior mandat.

–  Susanna Picó (JxL) respon que és una regidoria que fins ara ella no havia portat i que quan comenci a treballar ja informarà de tot el que té previst fer. Diu tenir moltes idees però ha de veure si són realitzables i viables. Acaba dient que en principi estarà enfocada al turisme cultural i que parlarà amb diferents sectors per veure què es pot fer.

–  Jordi Marlès (JxL) afegeix que existeix una guia amb totes les regidories que es poden arribar a constituir, però que tot i així és el govern qui acaba decidint. Diu que es podria haver triat Agricultura o Comerç, però que es van decidir per Turisme, en ser una pota que encara no s’ha explorat. Diu que el dia a dia encararà la pauta i s’hauran d’estudiar les seves possibilitats: per exemple, la possibilitat d’apuntar-se a l’Enoturisme Penedès. Conclou dient que hi ha alguna idea però no un guió ni res clar en aquest sentit.

3.- Es vota la periodicitat de les sessions del Ple. La proposta de l’alcaldia és la mateixa que hi havia la passada legislatura: sessions ordinàries els dimarts cada 3 mesos.

–  Martí Palau (DL) diu que només comptant les sessions ordinàries hi ha 4 plens anuals amb unes 8 hores invertides. Argumenta que és un espai molt limitat de debat entre tots els partits, ja que fins ara ha sigut l’únic espai per poder debatre. Comenta que des del PSC s’havia parlat que una de les condicions per formar govern era augmentar l’espai de trobada entre totes les formacions, però que, en canvi, l’alcalde va dir que la idea era seguir la mateixa dinàmica que s’havia portat fins ara. Conclou dient que els agradaria saber on es veu reflectida aquesta proposta del PSC i amb quins espais més de trobada es poden comptar.

–  Juan Callejón (PSC) respon que està començant a aterrar i a treballar en equip. Diu que creu en la comunicació i el diàleg, com ja havia dit a DL, i que ell convocarà reunions amb tots els partits. El diàleg l’anirà demostrant al llarg de la legislatura.

–  Jordi Marlès (JxL) agrega que per la mida de l’ajuntament que es té, 4 plens ordinaris a l’any és correcte. Això no treu que es puguin tenir reunions periòdiques amb els diferents grups municipals per debatre qualsevol punt o proposta que se’ls faci arribar. Finalitza dient que sempre s’acaben fent més de 4 plens perquè hi ha els extraordinaris, tot i així miraran de tenir en compte l’observació de DL.

–  Irene Sardà (DL) comenta que amb el que està dient el Sr. Alcalde es segueix amb la mateixa tessitura que en l’última legislatura: la qüestió no és que hi hagi coses a comentar o no, sinó que s’haurien de debatre les decisions importants del dia a dia de Llorenç entre tots els partits. Abans de realitzar un ple, s’haurien de crear espais de debat que ara no existeixen. Una via és esperar que DL convoqui reunions per parlar de les seves propostes, però mai hi ha un espai per parlar dels temes de govern. Comenta que l’únic regidor del govern que s’ofereix obertament a parlar és Juan Callejón (PSC), de la qual cosa s’extreu que ni tan sols s’ha arribat a un acord com a equip de govern.

–  Jordi Marlès (JxL) pregunta si algú té alguna cosa més a dir i si es pot passar a votar.

Vots: A favor JxL i PSC ; En contra DL

4.- Es vota l’aprovació de la creació de la Junta de Govern Local (JGL).

–  Irene Sardà (DL) demana que se’ls enviïn les actes de les JGL en els terminis acordats.

–  Jordi Marlès (JxL) respon que estan penjades a la web.

–  Maria Dolors Roig (Secretària) afegeix que la Generalitat triga molt a penjar-les i que a partir d’ara s’enviaran les actes abans.

Vots: Unanimitat

5.- Es vota l’aprovació del nomenament de membres de la JGL, la delegació de competències i el règim de les sessions.

–  Maria Dolors Roig (secretària) explica que la JGL està formada per l’alcalde i els tinents d’alcalde. També diu que les sessions ordinàries estan previstes per l’últim dimarts de cada mes i que l’alcalde proposa delegar totes les competències possibles del ple municipal a les JGL.

–  Eugènia Guasch (DL) diu que DL hi votarà en contra perquè aquesta delegació de competències cap a les JGL el que fa és alimentar i fomentar l’opacitat i l’espai de debat que hauria de ser el ple.

Vots: A favor JxL i PSC ; En contra DL

6.- Es vota el nomenament dels membres de la Comissió de Comptes.

–  Maria Dolors Roig (secretària) explica que la creació d’aquesta comissió és obligatòria per a tots els municipis i que hi han de ser representats tots els grup municipals. Es proposa que hi hagi un representant per a cada grup amb vot ponderat.

Vots: Unanimitat

7.- Es vota el nomenament de representants municipals en els diferents òrgans on hi ha representació.

Vots: Unanimitat

8.- Es vota la modificació de les bases d’execució del pressupost, el règim de retribucions i les indemnitzacions als membres electes.

2019 Salaris Equip Govern

–  Maria Dolors Roig (secretària) explica que hi ha hagut un augment de les retribucions, que compleixen amb la normativa legal i que s’haurà d’augmentar la corresponent partida pressupostària.

–  Juan Callejón (PSC) fa l’aclariment que el regidor Xavier Pova (PSC), que viu, estudia i treballa a Madrid, fins que no torni a Llorenç cobrarà només per assistència als plens. Una vegada estigui aquí, cobrarà la retribució com a regidor de govern.

–  Martí Palau (DL) diu que des de DL s’ha vist que hi ha un increment del salari de l’equip de govern. Es pregunta pels motius.

–  Jordi Marlès (JxL) diu que estan dins del marge legal per la mida d’Ajuntament que es té i que els salaris escollits equivalen a una mica més del doble del salari mínim interprofessional (SMI).

–  Irene Sardà (DL) diu que la dada no és correcta i que s’ha de calcular de forma proporcional amb la dedicació.

–  Jordi Marlès (JxL) respon que la dedicació és la mínima que marca la llei. Afegeix que ell hi dedica el 100 % de la jornada i que intenta anar a tots els actes, amb la possibilitat que hi assisteixin altres regidors tal i com s’ha fet fins ara. Diu que la responsabilitat que comporta el lloc de treball més la dedicació, que sempre és més alta que l’estipulada, justifica l’augment del sou. Comenta que també s’han incrementat les dietes per assistència als plens i les aportacions als grups municipals. Diu que es podria arribar a cobrar molt més, fins a 40.000€, però que s’ha decidit ajustar-ho a la realitat. Finalment explica que aquestes retribucions són pels quatre anys del mandat, mentre que les dels funcionaris es poden anar actualitzant.

–  Irene Sardà (DL) argumenta que la dedicació i els sous que s’han aprovat corresponen a 3,4 vegades el SMI. DL entén que si s’estan fent més hores de les que consta cal pujar la dedicació i no el salari directament, i que, per a dignificar la feina, el poble ha de saber que s’estan fent més hores. Agrega que considera exagerades les quantitats finals establertes segons les bases proposades. Segons el salari, si es comptessin 40h de dedicació, ja sortirien els 40.000€ anteriorment esmentats. Segons DL, les bases haurien de ser d’un màxim de 2,2 vegades el SMI i s’hauria de fer un càlcul més detallat per dignificar la feina dels regidors i de l’Alcalde.

–  Susanna Picó (JxL) argumenta que com a regidora 6 hores a la setmana són del tot insuficients i que moltes vegades s’acaben fent tres o cinc vegades més d’hores depenent de l’època. Diu que s’ha de tenir disponibilitat tot el dia, els vespres, els caps de setmana, de vacances, etc. No es pot quantificar el número d’hores perquè és una dedicació a “full time” (a temps complet). Finalitza dient que quantificar 6 hores setmanals és absurd.

–  Irene Sardà (DL) pregunta com és que llavors se’n quantifiquen 6. Entén que aquesta xifra surt d’algun tipus de càlcul que s’ha fet.  

–  Maria Dolors Roig (Secretària) explica que fins ara la llei obligava a establir les retribucions i que ara també s’ha de detallar la dedicació mínima per poder cobrar el salari. S’han de complir les hores i se’n poden fer de més.

–  Irene Sardà (DL) reitera que ja s’entén que hi ha d’haver una dedicació mínima dels regidors, però si ja se sap que serà major, s’ha de poder dir al poble que aquests regidors estan treballant més hores. El que es critica des de DL és la base de càlcul, no les hores que s’estan fent.

–  Jordi Marlès (JxL) conclou que la base de càlcul és legal, que s’ajusta a la llei i que ja queda tot justificat.

Vots: A favor JxL i PSC ; En contra DL

2019 Assignació Grups

2019 Dietes Oposició

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s