Convocatòria de Ple extraordinari

Avui 25 de juny de 2019 a les 20 h, es convoca els membres del consistori i tota la ciutadania al Ple extraordinari de constitució del nou Ajuntament, amb el següent ordre del dia:

1.- Donar compte resolució d’Alcaldia de nomenament Tinents d’Alcalde.
2.- Donar compte resolució Regidors delegats.
3.- Aprovació, si s’escau, proposta d’Alcaldia periodicitat sessions del Ple.
4.- Aprovació, si s’escau, proposta d’Alcaldia creació Junta de Govern. 
5.- Aprovació, si s’escau, proposta d’Alcaldia nomenament membres Junta de
Govern, delegació de competències i règim de sessions.
6.- Aprovació, si s’escau, proposta d’Alcaldia nomenament dels membres de la
Comissió de Comptes.
7.- Aprovació, si s’escau, proposta d’Alcaldia nomenament representants
municipals en els diferents òrgans on hi ha la dita representació.
8.- Aprovació, si s’escau, proposta d’Alcaldia modificació bases execució
pressupost, règim de retribucions i indemnitzacions membres electes.