Ordre del dia Ple Ordinari del dijous 27 de desembre a les 8 del vespre

El proper Ple Ordinari serà el dijous 27 de desembre a les 8 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, actes dels dies 16.10.2018, 27.11.2018 extraordinària i 27.11.2018 extraordinària urgent.
 2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local del dia 05.11.2018 de nomenament de funcionari interí Oficial 1a i 03.12.2018 de nomenament de funcionaris interins de l’arquitecte i enginyer.
 3. Ratificar, si s’escau, l’acord de la comissió paritària per regular la situació d’incapacitat temporal.
 4. Ratificar, si s’escau, conveni amb el Centre per liquidació de deute.
 5. Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració interadministratiu per l’execució del Programa Treball i Formació, convocatòria 2018.
 6. Aprovació, si s’escau, annex 2019 al conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de Llorenç del Penedès en matèria de serveis socials.
 7. Aprovació, si s’escau, modificació ordenança número 8 Taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
 8. Aprovació, si s’escau, adjudicació obres del nou accés a la Plaça de la Vila de Llorenç del Penedès.
 9. Aprovació, si s’escau, pla de desplegament de la xarxa de la fibra òptica (XTA.CAT).
 10. Aprovació, si s’escau, definitiva de la relació concreta de les finques a expropiar amb caràcter d’urgència i els seus tràmits.
 11. Aprovació, si s’escau, mocions.
 12. Precs i preguntes.