DL presentem una moció per la millora de la gestió del servei de recollida de residus municipals

Les propostes que recull la moció proposen revisar la contractació del servei de recollida selectiva de residus municipals per oferir millores en matèria social i medi ambiental

El servei de recollida de la brossa és un servei bàsic essencial que ha d’assegurar l’Ajuntament. La tasca que fan els professionals que s’ocupen de la recollida de residus i de la neteja viària comporta que les poblacions compleixin amb els criteris establerts de salut pública i d’higiene. Aquest servei que quotidianament observem als nostres carrers és una garantia d’unes condicions de vida dignes.

CESPA Gestión de Residuos S.A.U. és l’empresa encarregada del de servei de recollida de residus, i neteja viària (aprovat per ple el 28 juliol 2014) i que té contracte signat per 4 anys més 2 d’opcionals (finalitza el 2018). L’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès S.L. (EcoBP) se n’encarrega de complementar el servei de la recollida selectiva de residus (paper i cartró, vidre i envasos) per conveni fins l’any 2021. Les dues empreses formen part del grup empresarial Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC), empresa vinculada al poder polític i econòmic des del seu naixement. Pel seu Consell d’Administració hi ha passat ministres franquistes com Serrano Suñer, José Mayor Oreja, imputat pel cas dels sobres “B” del Partit Popular o Abel Matutes (exministre del PP). Gestiona actualment els residus del Baix Ebre, Reus i part del Tarragonès, Baix Gaià i Baix Penedès. Té una relació històrica amb el poder establert des del franquisme, període en què les seves empreses predecessores es van beneficiar del tracte de favor en les licitacions públiques. Actualment, FCC forma part del reduït grup d’empreses de l’Ibex 35 que dominen i influeixen en una gran part de les decisions polítiques i econòmiques que es prenen a l’Estat espanyol. Recentment FCC també ha estat relacionada amb el cas Acuamed i el cas Innova de Reus.

Recollida selectiva 5

Qui monopolitza el reciclatge d’envasos és Ecoembes i el reciclatge del vidre és Ecovidrio, societats gestores de Sistemes Integrats de Gestió (SIG) que, per llei, es van haver de constituir com a entitats sense ànim de lucre, però que la majoria dels seus accionistes són empreses privades amb ànim de lucre. Aquests accionistes són empreses envasadores, fabricants i distribuïdores de grans marques, fet que destapa el la realitat del negoci: quants més envasos d’usar i tirar es consumeixin, més ingressos obtindrà.

Recollida selectiva 6

La gestió dels residus és un dels serveis que actualment costa més diners a les institucions i a la ciutadania i que la partida d’enguany de recollida i tractament de residus és la més alta de les despeses municipals (sense comptar la inversió del nou accés a la Plaça de la Vila), amb una valor de 205.000€ que representa el 6,91% del total de les despeses pressupostades. FCC, la gran empresa privada beneficiària del servei, dona prioritat els seus interessos econòmics per sobre d’oferir un servei públic de qualitat i econòmic. Amb un servei municipalitzat de gestió directa, o mancomunat de forma comarcal, es prioritzaria el servei davant del rendiment econòmic (eliminant el benefici industrial) i s’aconseguiria una major participació ciutadana, així com més transparència econòmica, un intent de reduir la contaminació i un control directe del servei per part dels tècnics municipals o comarcals.

La taxa municipal que regula el servei de recollida i tractament de residus representa una important despesa per a les famílies i enguany està pressupostat que es recullin 227.000€ anuals per a les arques municipals. Depenent de la tipologia de comerç o indústria, la taxa pot variar dels 129€ anuals fins als 1.804€ anuals. Els habitatges unifamiliars paguen 129€ anuals i els habitatges unifamiliars ocupats per persones majors de 65 anys i que visquin soles paguen 85€ anuals. En qualsevol cas, es paga el mateix independentment de la quantitat de residus generats o de la qualitat de la separació per fraccions. La taxa no contempla l’excepció de pagament o bonificacions seguin criteris socials (a part de l’anteriorment mencionada) per a persones en situació d’atur forçós que acreditin escassa capacitat econòmica, famílies nombroses, famílies monoparentals, persones amb familiars a càrrec, etc. Tampoc bonifica aquelles famílies que fan compostatge casolà.

Les últimes dades del 2016 que publica l’Agència Catalana de Residus (ACR):

 • A diari, cada habitant de Llorenç del Penedès va generar 1,55kg de residus municipals (dipositats en contenidors o punts de recollida), mentre la mitjana catalana va ser de 1,36kg. A Llorenç hi ha hagut un increment de 0,06kg respecte el 2015, que es generaven 1,49kg per persona.

Recollida selectiva 1

 • Tot el municipi va generar 312,55 tones de residus municipals, de les quals només un 31,95% es van recollir selectivament (orgànica, paper, vidre, envasos etc. -traient els impropis-) i un 68,05% van anar a parar al rebuig. La proporció de recollida selectiva ha caigut un 3,65% respecte el 2015, que era d’un 35,60%.

Recollida selectiva 2

 • On es recullen més residus impropis (no dipositats al contenidor correcte) és en la fracció d’envasos lleugers (contenidor groc) amb un 53,29%, seguit del paper i cartró (contenidor blau) amb un 6%, de la matèria orgànica amb un 5,81% i del vidre (contenidor verd) amb un 2%.

Recollida selectiva 3

 • Un 68,10% dels residus de rebuig van anar a parar a la incineradora (536,14 tones) i un 31,90% a tractament mecànic biològic (251,18 tones) que posteriorment són enviats a la incineradora o a dipòsit (abocador).

Recollida selectiva 4

Cada cop són més els municipis adherits a l’Estratègia Catalana Residu Zero que implica avançar cap a la reducció i reaprofitament progressiu dels residus com a recursos i, per això, planteja estratègies i objectius concrets que permetin:

 • Tancar el cicle dels materials per tal que tot residu pugui ser transformat en matèria primera, tot procurant la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.
 • Aconseguir que, l’any 2020, la producció de residus sigui inferior a 1,20 Kg/habitant/dia.
 • Invertir la situació actual de manera que, l’any 2020, com a mínim el 70% dels residus generats siguin recuperats i, com a màxim, el 30% siguin destinats a tractament finalista.
 • Fomentar la participació ciutadana en l’impuls, en la presa de decisions i en el seguiment de les polítiques i de la gestió dels residus municipals. Cal recordar que en el programa electoral de CiU, posteriorment CDC i actualment PDeCAT hi constava el següent compromís: “Engegarem un procés de debat amb la ciutadania sobre el sistema de recollida de residus per modificar-lo, si s’escau, un cop hagi finalitzat el contracte actual.

Recollida selectiva 8

Per tal que es pugui produir una veritable participació és indispensable que per part del Govern existeixi voluntat de transparència i així la informació tècnica contrastada facilitaria elements per al debat.

Qualsevol municipi que no tingui per objectiu reduir dràsticament la generació de residus dins els seus plantejaments globals està destinat a una sobreproducció de residus, una degradació de l’entorn, a un abús dels recursos naturals, amb les conseqüents costoses càrregues econòmiques que representa una gestió de residus inadequada centrada en la recollida, transport i dipòsit en abocadors o crema en incineradores.

La gestió de residus tradicional -amb contenidors- (sistema utilitzat a Llorenç, que permet reciclar entre un 20% i un 50% dels residus) forma part del passat, ja que tal com estableix el Full de Ruta per un Ús Eficient dels Recursos de la Unió Europea ser eficients en l’ús dels recursos significa reciclar tot allò que és reciclable, és a dir, entre un 80% o 90% dels residus. Aquest sistema juga en contra de la jerarquia del tractament dels residus, on la reducció ocupa el primer lloc (el millor residu és aquell que no es genera), seguida de la reutilització i finalment del reciclatge. Aquest model no és suficient per assolir una xifra respectuosa amb el medi ambient, per més despeses que es desemborsin en campanyes de sensibilització.

La Directiva Marc de Residus 2008/98/CE, publicada el 22 de novembre de 2008 en el Diari Oficial de la Unió Europea, estableix els objectius de reciclatge i de reutilització per a l’any 2020, establint l’objectiu de reciclatge i reutilització del 50% en, almenys, tots els residus domèstics i assimilables de paper, plàstic, metalls i vidre. Cal tenir en compte, a més a més, que en aquests moments els objectius de reciclatge de la directiva marc de residus s’estan revisant per intentar augmentar-los d’un 50% a un 75%. La directiva d’abocadors també està en procés de revisió per fer més difícil i car l’enviament de materials biodegradables, per la seva generació de metà, i/o reciclables a abocador.

Fa molt de temps que existeixen alternatives combinades de sistema de recollida selectiva molt més eficients que permeten millorar la qualitat dels residus recollits (Porta a porta) i reduir la quantitat de residus produïts (Pagament per generació):

 • La recollida selectiva Porta a porta (Pap) consisteix en lliurar els residus –prèviament separats en origen- al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció objecte d’aquest tipus de recollida. Es poden recollir totes les fraccions amb aquest sistema. Es pot recollir entre un 60% i un 85% del total de residus generats. Avantatges:
  • Nivells de recollida selectiva i recuperació més alts i regulars. Alta qualitat de les fraccions.
  • Es retiren els contenidors de la via pública (Més net, sense manteniment, fora males olors, …).
  • Més corresponsabilitat del ciutadà (i de l’Ajuntament) ja que desapareix l’anonimat.
  • Recollida més propera i individualitzada. Control de qualitat directe.
  • Major percentatge de població que participa de la recollida selectiva.
  • Permet l’aplicació de taxes d’escombraries de pagament per generació.
  • Menor cost de reciclatge i majors ingressos. Cost global majoritàriament favorable.
  • Desapareix el fenomen “turisme de residus”: abocar els residus en contenidors de pobles veïns.
 • El sistema de Pagament per Generació (PxG) es basa en l’aplicació d’un mecanisme mitjançant el qual l’usuari del servei de recollida de residus paga la taxa d’escombraries en funció de la seva generació real de residus i del servei que obté per a la seva gestió. Aquests sistemes permeten traslladar així el principi de “qui contamina paga” a la taxa de residus i permeten premiar aquells ciutadans i comerços que fan un esforç per reduir els seus residus i separar-los correctament. Es fonamenta en tres pilars:
  • Identificació del generador de residus.
  • Mesura de la qualitat de residus generada.
  • Taxació individual.

Recollida selectiva 7

El model de funcionament més utilitzat és el de pagament per bossa. L’usuari paga la taxa per avançat mitjançant la compra de bosses estandarditzades per al lliurament dels residus; el servei de recollida només accepta aquest tipus de bosses. Les bosses són distribuïdes pel mateix Ajuntament o bé per mitjà de comerços col·laboradors i acostumen a ser diferents segons la fracció a recollir.

El Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC) establia com a actuació transversal “la promoció de la implementació de sistemes de pagament per generació tant en les recollides comercials com en les recollides domiciliàries”. També hi ha el desenvolupament d’una línia d’investigació, assessorament i formació per a implementar aquest sistema, que disposa d’una guia per la implementació dels sistemes de PxG.

Per a tot això, Decideix Llorenç demanem al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Adherir-se a la Xarxa de Municipis de l’Estratègia Catalana de Residus Zero.

SEGON. Revisar l’Ordenança municipal que regula la taxa del servei de recollida i tractament de residus per incloure l’excepció de pagament o bonificacions econòmiques seguint una fiscalitat més justa segons criteris socials: escassa capacitat econòmica, famílies nombroses, famílies monoparentals, persones amb familiars a càrrec, etc… Bonifica par de la taxa a aquelles famílies que realitzen compostatge casolà, després d’haver-ne fet una campanya pel seu foment. Finalment adaptar l’ordenança al nou model de recollida selectiva implementat.

TERCER. Realitzar un estudi per valorar la possibilitat de municipalitzar, o mancomunar comarcalment, el servei de recollida de residus. A l’estudi hi ha de constar, com a mínim, la recerca i estudi d’exemples d’altres poblacions i els avantatges i inconvenients a nivell econòmic, medi ambiental i social.

QUART. Ja que el contracte amb CESPA està a punt de finalitzar, efectuar, en la major brevetat possible, un procés de participació on hi estiguin cridats els grups polítics, la ciutadania, les entitats, el comerç i la indústria, per debatre sobre el model de recollida selectiva de residus del nostre municipi.

CINQUÈ. En paral·lel, iniciar una campanya municipal per afavorir la reducció de generació de residus, tant a nivell de l’habitatge com als comerços o les indústries. Aprofitar la revista municipal i les xarxes socials per fer-ne difusió.

La transparència de l’ajuntament de Llorenç, una assignatura pendent amb la ciutadania

Es publica un informe que constata l’opacitat del web municipal llorencenc i posa en evidència el rebuig sistemàtic de l’equip de govern a les propostes de DL en matèria de transparència i participació ciutadana

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de l’UAB ha fet públic l’últim Mapa InfoParticipa. Valoren, entre diferents organismes públics, les bones pràctiques de comunicació pública dels ajuntament. Es tracta d’un informe que qualifica, en matèria de transparència i participació ciutadana, els continguts dels webs dels consistoris municipals.

L’últim informe, presentat el 7 de desembre de 2017, valora el compliment d’un total de 52 indicadors. L’ajuntament de Llorenç del Penedès, que en compleix 19 i n’incompleix 33, obté un resultat de compliment del 36,54%. Això significa que l’eficiència en matèria de rendició de comptes amb la ciutadania és deficient i molt millorable.

gràfiques compliment

Des de DL, som doblement crítics amb la valoració de l’informe, ja que a part del mal resultat obtingut, molts dels indicadors incomplerts són propostes que durant el transcurs de la legislatura hem anat traslladant als membres de l’equip de govern i que ells han rebutjat la seva aplicació.

Llistem alguna informació que, segons el LPCCP, es troba a faltar al web municipal llorencenc i la relacionem amb propostes o feines realitzades per DL (amb el corresponent enllaç a la informació):

 • Retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics.

Després que se’ns fes alguna consulta ciutadana al respecte, i que el web municipal no disposi d’un accés ràpid a aquesta consulta, des de DL vam decidir generar un document gràfic que expliqués de forma clara i concisa les retribucions de tots els regidors:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2017/04/24/dietes-i-salaris-anuals-dels-regidors-de-lajuntament-de-llorenc/

 • Informació del Pla de govern (PG), el Pla d’actuació municipal (PAM) i/o el Pla estratègic.

DL ha preguntat per les prioritats d’actuació de l’equip de govern. Se’ns ha respost que eren el camp de gespa artificial i el nou accés a la plaça de la vila. No tenim constància que existeixi cap PG o PAM.

 • Sobre el pressupost municipal:
  • Informació de l’execució trimestral.
  • Modificacions pressupostàries realitzades.
  • Informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament.

Hem reiterat les nostres queixes cap a l’opacitat dels números municipals. Ni la ciutadania ni els partits de l’oposició se’ns en fa partícips. Hem demanat trobades prèvies a l’aprovació dels pressupostos per poder traslladar propostes, però només se n’ha realitzat una amb els números ja tancats. Des de DL vam presentar una moció demanant que s’iniciés un mecanisme de pressupostos participatius. L’equip de govern s’hi va negar:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2016/05/19/decideix-llorenc-presentem-una-mocio-per-impulsar-un-mecanisme-de-pressupostos-participatius-a-lajuntament-de-llorenc/

El 2017 es va publicar i repartir unes gràfiques per millorar l’entesa dels números del consistori i apropar-los a la ciutadania:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2017/01/14/opinio-de-dl-respecte-els-pressupostos-2017/

 • Relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories.
 • Oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats.
 • Licitacions en curs i la composició de les meses de contractació.

DL vam presentar una moció demanant la publicitat dels períodes d’exposició pública i al·legacions, el PDeCAT hi va votar a favor i en principi, s’està publicant al web. No hi consta, però, la composició de les meses de contractació:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2016/12/22/dl-presentarem-una-mocio-per-la-publicitat-de-tots-els-periodes-dexposicio-publica-i-dallegacions-que-derivin-dels-expedients-municipals/

 • Relació completa de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica.
 • Subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions.
 • Notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern.

DT tendim la mà a l’equip de govern oferint-nos per donar un cop de mà pel què faci falta:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2017/10/20/nova-estesa-de-ma-a-lequip-de-govern-per-treballar-conjuntament/

L’oposició en bloc va decidir publicar una carta a l’alcalde demanant més informació i comunicació:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2017/07/12/carta-oberta-de-loposicio-a-lalcalde/

La resposta de l’equip de govern va ser que no pensava donar cap contesta:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2017/12/04/silenci-com-a-resposta-a-la-carta-oberta-de-loposicio-a-lalcalde/

En una ocasió, ens vam reunir amb l’alcalde perquè ens respongués correus electrònics pendents, amb dubtes sobre la gestió municipal, alguns d’ells amb més d’un any d’antiguitat.

 • Notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern.

No només no ens publiquen les informacions o opinions, sinó que se’ns limita a un miserable petit espai a la revista municipal. L’equip de govern ha mostrat el seu desacord que ens comuniquem a la ciutadania mitjançant el Ple al Carrer o opinant sobre alguna qüestió, realitzant nosaltres mateixos l’embustiada. L’oposició no disposa de la missatgeria municipal per transmetre la seva opinió política, però l’equip de govern, sí:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2016/12/23/resposta-de-dl-a-les-acusacions-rebudes-per-part-de-lequip-de-govern/

 • Ordres del dia i actes plens municipals amb notícies sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?

Una de les priorats de DL ha sigut que la informació de l’ajuntament arribi a totes les cases de Llorenç. Per això hem realitzat El Ple al Carrer, on recollim els principals comentaris i votacions dels plens. Entenem que suplim una feina que hauria de realitzar l’equip de govern:

https://decideixllorenc.wordpress.com/ajuntament-2/que-proposem/

També vam presentar una moció demanant que al web municipal es fes un seguiment i control efectiu del compliment de les mocions aprovades pel ple. L’equip de govern s’hi va negar:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2016/06/22/decideix-llorenc-presentem-una-mocio-per-un-seguiment-i-control-efectius-del-compliment-de-les-mocions-aprovades-pel-ple/

 • S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès.

DL vam presentar una moció relacionada que demanava que es crees un registre al web amb tots els comerços i les empreses del poble. El PDeCAT va tombar la proposta, justificant que ja hi estava treballant, però que fins el moment no havien observat cap interès dels comerciants:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2017/06/26/dl-presentem-una-mocio-per-lactivacio-dun-directori-de-comercos-i-empreses-locals/

 • S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local.

Des de DL es va presentar dues mocions relacionades. L’una demanava que es fes un Pla Director de Participació Ciutadana, que recollís l’articulació dels processos de participació de la gent, amb una mirada cap al futur. L’altra demanava la realització de consultes ciutadanes per a totes aquelles inversions superiors als 100.000€, traslladant al poble la decisió final d’executar, o noi, grans inversions. El PDeCAT no ho va permetre:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2015/09/23/decideix-llorenc-presentem-dues-mocions-per-impulsar-la-participacio-ciutadana/

 • Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament.
 • S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania. 

Tal i com apunta el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, a Llorenç encara queda molt camí per recórrer en matèria de participació i transparència. Des de DL creiem que l’equip de govern no té la voluntat d’assolir un nivell democràtic que sobrepassi el purament representatiu, on la ciutadania només està cridada a votar un cop cada quatre anys. Ho ha demostrat aquests tres anys de legislatura, rebutjant sistemàticament la totalitat de propostes destinades a apropar l’ajuntament al poble. Si volem encarar amb èxit els reptes del futur més proper, cal que posem fil a l’agulla i apostem per la democràcia directa. Per això cal que teixim una societat solidària, apoderada, resilient, informada i amb poder real de decisió.

Entre totes, tot.

DL presentem dues mocions: una per mostrar el rebuig a la violència policial i l’altra a favor de la llibertat d’expressió dels artistes

En el proper ple municipal de Llorenç, DL presentarem dues mocions: una per mostrar el nostre rebuig a la violència i a la impunitat policial i l’altre a favor de la llibertat d’expressió dels artistes i més concretament del Pablo Hásel i del Valtonyc.


Des d’uns anys ençà els carrers del nostre país han viscut nombroses mobilitzacions populars, de caràcter massiu i exemplar, que s’han caracteritzat, per sobre de tot, pel seu caràcter no violent. Mobilitzacions de centenars de milers de persones que no han registrat ni el més mínim incident de caràcter violent.

El clima d’absolut respecte democràtic i pacífic a les múltiples opcions polítiques que conviuen a la societat catalana va ser trencat l’1 d’octubre, i els seus prolegòmens, per una actuació judicial i policial que des d’aleshores, ha generat més d’un miler de persones ferides i centenars de persones investigades incloent més de 700 alcaldes del nostre país.

És en aquest context en què hi ha hagut un clar auge d’agressions i d’amenaces contra persones militants o activistes favorables al referèndum o a la república, i fins i tot contra periodistes.

La societat catalana està sent objecte d’una intervenció interessada per part de determinats actors polítics i institucionals, que justifiquen les escenes de violència policial viscudes al nostre país i que han donat la volta al món, i que amaguen i emparen, per activa o per passiva, les agressions violentes que s’han multiplicat  els darrers mesos i que, malgrat ser molt minoritàries, correm el perill que segueixin ampliant-se i puguin generar un conflicte molt més important.

L’Estat espanyol, doncs, no sols està exercint la violència indiscriminada contra la població de Catalunya per uns motius purament ideològics, vulnerant així els drets més fonamentals d’un Estat pretesament democràtic, sinó que també utilitza aquestes mateixos aparells per atorgar impunitat a qui exerceix la violència.

Ho estem veient cada dia, quan l’aparell judicial està obrint processos per “delictes d’odi”, “sedició”, o fins i tot de “terrorisme”, contra persones que no han comès cap tipus de violència. Mentre que cap de les desenes d’accions de violència contra activistes republicans o contra ciutadans que simplement mostraven el seu suport a les víctimes de la repressió han estat processades judicialment, i dels pocs casos comptats que hi han arribat per denúncia de la víctima, han acabat amb sentències que s’han limitat al pagament d’una multa.

Per això demanem el següent al Ple Municipal de Llorenç:

 • Condemnar, a través de la revista municipal i xarxes socials, totes les agressions violentes que s’han produït, i s’està produint, des del 8 de setembre al nostre país contra un moviment democràtic i no violent.
 • Mostrar la solidaritat i donar suport legal a totes les persones del nostre municipi que puguin ser víctimes de la violència, tant d’agressions per part d’altres ciutadans o ciutadanes, com per part de l’Estat espanyol, a través de l’aparell judicial o policial.
 • Instar el Parlament de Catalunya a realitzar totes les accions que estiguin al seu abast per denunciar tots aquests casos de violència davant de les institucions internacionals, així com el paper que està desenvolupant l’Estat espanyol davant d’aquests fets.

Càrrega policial 1O. Font 324.catFont:324


Pablo Rivadulla, conegut amb el nom artístic de Pablo Hasél (nascut a Lleida el 1988) i Josep Miquel Arenas Beltran, conegut com a Valtònyc (nascut a Sa Pobla el 1993) són dos rapers que sumen junts penes de presó de vuit anys i sis mesos per «enaltiment del terrorisme» i «injúries a la corona» a les seves lletres en cançons com El fascismo se cura muriendo, Microglicerina, Juan Carlos el Bobón… La Sala Penal del Tribunal Suprem ja ha ratificat la condemna de l’Audiència Nacional espanyola de tres anys i mig pel mallorquí, mentre que Hasél espera l’ordre d’ingrés a presó –el 2015 també va ser condemnat per l’alt tribunal per «enaltiment del terrorisme».

El hip hop és un moviment artístic en què s’encabeix el raper, que de fet n’és una de les quatre potes imprescindibles, junt amb DJ, el breakdancing i el grafit. Aquest moviment artístic va néixer a la dècada dels 70 del segle XX entre les comunitats afroamericanes i hispanoparlants del Bronx, a Nova York. El rap va néixer on va néixer i els temes de què parla són molts, tot i que els principals, tant als Estats Units com a l’Estat francès (el lloc d’Europa on més força té), són la vida als carrers, la crítica social i la reivindicació política.

I mai ningú per això els ha posat ni tan sols en dubte. Ni els han prohibit ni els han portat a la presó per allò que canten o diuen.

A l’Estat espanyol, existeixen lleis que, aplicades, poden portar gent a la presó per allò que diuen o canten. És per això, perquè defensem la llibertat d’expressió i el respecte per les creacions artístiques com un dels centres de qualsevol societat democràtica, davant l’empresonament dels rapers Valtòyc i Pablo Hasel, que des del Grup Municipal Decideix Llorenç demana al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:

 • Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat expressada en la modificació del Codi Penal de 2015 que habilita l’extensió del delicte d’enaltiment del terrorisme a casos com el de Josep Valtònyc i Pablo Hasél. A més demanem la derogació immediata del delicte d’injúries a la Corona, recollit en els articles 190 i 491 del Codi Penal.
 • Que l’Ajuntament defensi públicament, a través de la revista municipal i xarxes socials,  la llibertat d’expressió i de creació artística com un dels pilars centrals de la nostra societat democràtica.
 • Que l’Ajuntament doni suport a aquelles iniciatives ciutadanes d’artistes, músics i veïns i veïnes en general que s’organitzen al voltant de la defensa de la llibertat d’expressió.
 • Que l’Ajuntament es solidaritzi públicament, a través de la revista municipal i xarxes socials, amb els rapers Valtònyc i Pablo Hasél, així com amb qualsevol artista que pateixi persecució per les seves obres de creació.
 • Instar al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles a impulsar els canvis legislatius necessaris per a la derogació de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió, especialment en les expressions artístiques.

llibertat expressió

DL presentem una moció de suport als CDR’s

DL en el proper ple municipal presentarem una moció de suport als Comitès de Defensa de la República.

Des de que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions han estat massives, constants i exemplars. La pràctica de la no-violència ha estat un principi bàsic irrenunciable fins i tot davant de les actuacions d’unes forces policials desbocades que no han mostrat dubtes a l’hora d’agredir a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva condició.

Tot i aquesta violència criminal orquestrada per un Estat superat i desbordat, l’autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum d’independència de Catalunya, els llavors anomenats Comitès en Defensa del Referèndum van ser una eina clau en la contenció i en la defensa no-violenta, cal insistir, dels col·legis i centres de votació.

L’Estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització del moviment independentista amb la creació i socialització d’un relat que pretén justificar la repressió sense límits, al més pur estil franquista on se celebraven judicis sumaríssims amb les sentències redactades abans de començar. Aquesta estratègia d’Estat no és nova, fa dècades que s’aplica a Euskal Herria on tot s’hi val, fins i tot castigar les famílies amb la dispersió de presos o convertir una baralla de bar en un atemptat terrorista.

Aquesta setmana s’ha fet públic que la Fiscalia de l’Audiència Nacional obria diligències contra els Comitès en Defensa de la República, atribuint possibles delictes de rebel·lió (delicte castigat amb penes de fins a 30 anys de presó). Els CDR no són una organització, no són cèl·lules violentes i no tenen cap altre objectiu que treballar en favor de la República Catalana, una república on tothom hi tindrà lloc, vingui d’on vingui, pensi com pensi i parli la llengua que parli.

Tanmateix, no ens sorprèn, el feixisme no tolera la pluralitat, la solidaritat i l’autoorganització de base popular, però per la part que ens toca, des d’aquesta humil posició, recordar que l’existència de presos polítics no ens espanta sinó que ens reafirma en la nostra decisió, que la repressió contra el moviment independentista no ens fa dubtar sinó que ens empeny a crear xarxes de solidaritat i que davant de la política del passat, un projecte de futur.

Per això demanem a l’equip de govern de Llorenç del Penedès que manifesti el seu suport, a través de la revista municipal i xarxes socials als Comitès de Defensa de la República arran de la ràtzia repressiva de l’Estat.

jo soc CDR