Ordre del dia Ple Ordinari del dimarts 3 d’abril a 1/4 de 9 del vespre

El proper Ple Ordinari serà el dijous 3 d’abril de 2018 a 1/4 de 9 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, acta del ple del dia 25 de gener de 2018.
 2. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 29.01.2018 de l’aprovació de la sol·licitud de subvenció PAM 2018.
 3. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 27.02.2018 de l’aprovació del Pla pressupostari mig termini, 2019-2021.
 4. Donar compte de la liquidació del pressupost 2017.
 5. Donar compte de l’informe d’intervenció complementari a l’informe sobre el compliment de l’objectiu de l’estabilitat, del deute públic i de la regla de la despesa, de l’expedient d’aprovació del pressupost general de l’exercici 2018.
 6. Aprovació, si s’escau, distribució del superàvit 2017.
 7. Aprovació, si s’escau, incorporació del romanents.
 8. Aprovació, si s’escau, modificació de crèdits 1/2018.
 9. Aprovació, si s’escau, conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, els Ajuntaments de la comarca i autocar POCH, SAU per millorar els serveis de transport de viatgers per carretera de la comarcal del Baix Penedès.
 10. Aprovació, si s’escau, modificació plantilla i catàleg 2018.
 11. Aprovació, si s’escau, designació festes locals 2019.
 12. Aprovació, si s’escau, acceptació donació i cessió de drets de quadres del Sr. Vidal.
 13. Aprovació definitiva, si s’escau, de l’annex d’afectacions del Projecte d’accés a la Plaça de la Vila, declarar la utilitat pública, i la relació detallada de béns i drets que s’expropien, i l’inici de l’expedient de fixació del preu just.
 14. Donar compte subvencions extraordinàries 2017.
 15. Aprovació, si s’escau, mocions.
 16. Precs i preguntes.

cropped-cover-foto.jpg