Dietes i salaris anuals dels regidors de l’Ajuntament de Llorenç

Aquestes últimes setmanes hem rebut vàries consultes sobre els salaris que perceben els membres del consistori, tant de l’equip de govern com de l’oposició. Per no allargar-nos amb explicacions, hem realitzat un quadre resum.

El quadre s’ha fet amb les dades oficials aprovades pel Ple de l’Ajuntament d’1 de febrer de 2016, comparant-les amb el salari mínim interprofessional (SMI) de l’any 2016 (en proporció al que seria una jornada completa).

Volem deixar clar que els regidors de Decideix Llorenç destinen íntegrament les dietes que reben per assistència als plens, així com les assignacions per grup municipal, a l’assemblea de DL. Aquests diners serveixen per finançar El ple al carrer i les despeses derivades de les campanyes i activitats que es vagin realitzant.

Pel que fa a la dedicació, és impossible determinar quantes hores dediquen els regidors de DL a les tasques pròpies de l’ajuntament. Recordem que el funcionament del grup és assembleari, i per tant, tampoc es limita a la feina dels tres regidors. Tot i així, hauríem de comptar l’assistència als plens, possibles reunions amb l’equip de govern, les assemblees setmanals o quinzenals del grup, les hores de preparació dels documents i textos, l’assistència a cursos i formacions, etc.

La dedicació de l’equip de govern és la que es va aprovar en el ple de febrer de 2016. És possible que dediquin més hores del que s’estableix, però ens hem basat en els números oficials. Un dels regidors no té dedicació assignada, ja que cobra en dietes en lloc de salaris, perquè està cobrant una jubilació que és incompatible amb la retribució salarial.

Ja a l’inici de la legislatura, vam plantejar una proposta a l’equip de govern perquè els salaris fossin els equiparables al que cobra un professor de secundària o, el que seria el mateix, un màxim del 2,8% del SMI, que correspon al doble del salari més baix d’un treballador de l’ajuntament. La nostra proposta va ser desestimada.

Salaris EG i Oposició

Decideix Llorenç presentem una moció per la igualtat d’accés a la cultura, l’educació i l’esport

cultura, educació, esport

Decideix Llorenç presentem una moció per la igualtat d’accés a la cultura, l’educació i l’esport. Proposem crear unes bases d’ajudes municipals que permetin bonificar la participació en entitats esportives, culturals i d’educació no formal, dels infants i joves de famílies socialment vulnerables.

Aquesta proposta no tan sols va lligada al projecte educatiu de poble que havíem dissenyat, sinó també a la idea que qualsevol fenomen social que impliqui violència juvenil, s’ha de combatre amb mesures educatives i preventives que ataquin l’arrel del problema.

Des de la institució es pot aportar un gra de sorra i facilitar l’accés de tots els infants i joves a les activitats culturals, educatives i esportives que hi ha al municipi, i així fomentar la participació, l’intercanvi cultural i l’aprenentatge de valors. En definitiva, fomentar la convivència, i a llarg termini, la plena igualtat.

#educació #cultura #esport

Ordre del dia del proper Ple Ordinari del dimarts 4 d’abril a 2/4 de 9 del vespre

El proper Ple Ordinari serà el dimarts 4 d’abril de 2017 a 2/4 de 9 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, actes sessió del 24-01-2017.
 2. Donar compte de la liquidació del pressupost 2016.
 3. Donar compte de l’informe d’intervenció complementari a l’informe sobre el compliment de l’objectiu de l’estabilitat, del deute públic i de la regla de la despesa, de l’expedient d’aprovació del pressupost general de l’exercici 2017.
 4. Aprovació, si s’escau, distribució superàvit 2016.
 5. Aprovació, si s’escau, incorporació de romanents.
 6. Aprovació, si s’escau, modificació de crèdits 2/2017.
 7. Donar compte de l’acord de la JGL 28-02-2017 d’aprovació del Pla pressupostari a mig termini 2018-2020.
 8. Aprovació, si s’escau, modificació del reglament regulador de les places residència gent gran.
 9. Aprovació, si s’escau, conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, els Ajuntaments de la comarca i autocars POCH, SAU per millorar els serveis de transport de viatgers per carretera de la comarca del Baix Penedès.
 10. Aprovació, si s’escau, nomenament representant de la corporació a l’Assemblea general al Consorci d’Aigües de Tarragona.
 11. Aprovació, si s’escau, sol·licitud subvenció PAM 2017.
 12. Aprovació, si s’escau, modificació serveis recollida d’escombraries.
 13. Aprovació, si s’escau, mocions.
 14. Precs i preguntes.

cropped-cover-foto.jpg