Franco ja no és alcalde honorari i perpetu de Llorenç del Penedès i s’estudiarà la retirada de la placa franquista “Calle del Capitán Cortés”

Placa franquista

En el Ple Ordinari celebrat el passat dilluns 27 de juny a l’Ajuntament de Llorenç es va aprovar per unanimitat (CDC, DL, PSC i ERC) la proposta de revocació del nomenament com a alcalde honorari i perpetu de Llorenç del Penedès a Francisco Franco, Jefe de Estado i Caudillo de España.

Fa un mes va sortir la notícia que l’exdictador espanyol encara seguia sent alcalde honorari i perpetu de tots els municipis de la província de Tarragona. L’Ajuntament va consultar l’arxiu municipal per constatar si Llorenç també havia realitzat aquest nomenament i es va trobar una acta que ho corroborava.

Sorprèn que després de més de 30 anys de la mort de Franco i de 25 de l’arribada de la suposada democràcia ningú se n’hagués adonat, però destaquem positivament que tots els partits del consistori votéssim a favor d’aquesta proposta.

En el mateix punt del ple, Decideix Llorenç vam evidenciar que el Carrer de l’Abat Escarré encara conserva la placa franquista amb el nom de “Calle del Capitán Cortés”. Pel que hem pogut esbrinar, la placa fa referència a Santiago Cortés González, capità de la Guàrdia Civil, membre de l’aparell de l’Estat franquista i conegut per la resistència a l’assetjament del Santuari de Santa María de la Cabeza de Jaén, on va provocar la mort dels seus homes, dones i nens, al negar-se a entregar les armes.

L’equip de govern de CDC va recollir la proposta i estudiarà la retirada de la placa.

Us agrairíem que qualsevol persona que conegui l’existència d’algun símbol franquista a Llorenç del Penedès ens ho comuniqui a qualsevol regidor de l’Ajuntament.

Entre totes esborrarem el feixisme de les places i carrers!

Feixisme, mai més enlloc i contra ningú!

ANTIFEIXISTA

Ordre del dia del proper Ple Ordinari del dilluns 27-06-2016

El proper Ple Ordinari serà dilluns 27 de juny de 2016 a 2/4 de 9 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació actes sessions 11 d’abril 2016, 2 de maig 2016 i 30 de maig 2016.
 2. Proposta d’Alcaldia revocació nomenament com alcalde honorari i perpetu a S.E. el Jefe de Estado y Caudillo de España.
 3. Proposta d’Alcaldia modificació del reglament regulador de les places de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès a la Residència per a la Gent Gran.
 4. Proposta d’Alcaldia festes locals 2017.
 5. Aprovació, si s’escau, desestimem procediment licitació obres “Projecte d’instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de l’Av. De l’Estrella s/n”, i aprovació plec de clàusules rectificat i obertura nova licitació.
 6. Precs i preguntes.

Si no podeu venir com a públic, podeu seguir el ple en directe des del facebook o twitter: #plellorenc.

Decideix Llorenç presentem una moció per un seguiment i control efectius del compliment de les mocions aprovades pel ple

Moció Control Mocions

El Ple Municipal és el màxim òrgan representatiu d’un municipi i, en conseqüència, els seus acords han de disposar d’una publicitat adequada i implementar-se de forma ràpida i eficaç. Actualment les mocions són un dels principals mitjans de què disposen els grups municipals i regidors sense responsabilitats de govern per tal d’incorporar propostes d’actuació en l’àmbit municipal. Creiem que el conjunt de la ciutadania ha de disposar d’informació actualitzada sobre els acords adoptats pel Ple Municipal del seu Ajuntament i el grau de compliment dels mateixos.

 Per això demanem el següent:

 • Habilitar un apartat al web municipal on apareguin totes les mocions aprovades pel Ple.
 • Contindrà el títol de la moció, data del ple en què es va aprovar, document íntegre de la moció i estat de tramitació.
 • Qualsevol grup municipal podrà sol·licitar la inclusió en l’ordre del dia d’un ple un punt específic referent al seguiment del grau d’execució d’una o diverses mocions aprovades.

Moció Control Mocions

Decideix Llorenç presentarem una moció que proposa la tarificació social de les quotes de la Llar d’Infants Municipal

Decideix Llorenç presentarem una Moció Tarificació Nieró que proposa la tarificació social de les quotes de la Llar d’Infants Municipal.

L’experiència dels ajuntaments que treballen al servei de les persones demostra que mentre les competències de municipis amb menys de 20.000 habitants no obliguen a fer polítiques socials, desenvolupar-les és una mera qüestió de voluntat política, de sensibilitat i consciència socials.

En alguns àmbits tenim la possibilitat de fer-ho, ja no des de la creació de sistemes d’ajuts paral·lels als existents, sistemes que tot i ser necessaris poden esdevenir apedaçadors i crear estigmes, sinó des de l’afavoriment de l’accés universal als serveis mitjançant la tarifació social. I cal començar per una cosa important: els més petits i l’educació, establint un sistema de quotes de la Llar d’Infants Municipal Nieró en funció de la renda mensual per càpita de cada unitat familiar.

kids-hands-paint

El servei de les llars d’infants s’ha de valorar pel que representa. No tan sols és un luxe a gaudir en la fase d’educació no obligatòria, sinó que és una opció educativa amb funcions preventives, socialitzadores, educadores i de conciliació familiar. Cal que aquesta oportunitat estigui a l’abast de tothom per tal de contribuir al benestar de les famílies i a un Llorenç millor. La falta de llar d’infants pot ampliar les diferències socials i d’aprenentatge entre els nens d’una mateixa aula d’educació primària, pot provocar absentisme escolar a P3 a causa de malalties infantils, pot dificultar l’accés als recursos laborals a algunes famílies, etc. No és un servei obligatori, però ha de poder ser una opció per a tothom.

Partint del concepte de la tarifació social, es considera que el preu d’un servei públic ha d’estar en concordança amb la disponibilitat de recursos de qui el sol·licita. És injust que entre els més petits hi hagi desigualtats educatives per motius econòmics, i per això cal, pas a pas, facilitar l’accés a l’educació no obligatòria, i la Llar d’Infants en particular pot contribuir tant a la igualtat educativa dels infants com a la millora de les possibilitats d’inserció laboral de les famílies amb pocs recursos. Més del 15 % dels llorencencs es troben sense feina i un nombre considerable de famílies en situació de pobresa i risc d’exclusió social.

La proposta de la tarifació social del servei de Llar d’Infants té una mirada clara envers el benestar i el futur. El càlcul sobre la renda no és sempre la fórmula més equitativa però és un primer pas molt important.

Per a tot això, la moció demana al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:

 • Modificar l’ordenança fiscal relativa a la Llar d’Infants Municipal Nieró, si s’escau, a efectes de poder aplicar els acords d’aquesta moció.
 • Establir un sistema de quotes de la Llar d’Infants Municipal Nieró en què l’aplicació de la tarifa depengui de la renda mensual per càpita de cada unitat familiar.
 • Afegir bonificacions a qualsevol quota de la Llar d’Infants en els casos de famílies monoparentals, famílies nombroses o l’existència de familiars de primer grau amb alguna disminució.

header

Taula Cultural, opinió de Decideix Llorenç

Des de Decideix Llorenç creiem que la cultura té una paper absolutament rellevant en el creixement d’una societat plural, sàvia, amb coneixement i criteris propis, amb capacitat d’autocrítica i de creixement personal i col·lectiu. Els espais de pensament crític permeten la recuperació de la cultura pròpia i donen valor a la memòria i els elements d’identitat col·lectiva per construir un millor present i futur.

Per tot això hem apostat des del principi per un espai de debat obert a totes les entitats del poble, una Taula d’Entitats formada per totes les associacions, entitats i persones vinculades a la cultura i els moviments socials que formen part del teixit associatiu de Llorenç del Penedès. Llorenç té una vida associativa i cultural molt potent, i aquest fet s’ha de preservar i optimitzar al màxim. Creiem que un òrgan com aquest s’ha d’autogestionar i organitzar, i les seves decisions han de ser vinculants dins el seu camp d’actuació. Aquesta Taula d’Entitats ha de tenir un reglament propi que garanteixi la presa de decisions de forma democràtica, i aquest reglament de funcionament ha de néixer del consens o, si no és possible, d’una majoria representativa de ⅔ parts dels seus membres.

Una Taula d’Entitats permetrà la creació d’un mapa cultural de diagnosi de l’estat actual de les associacions i anàlisi de les necessitats actuals. S’han de poder recuperar els espais públics en desús i optimitzar i fer més eficients les infraestructures existents. Potenciar un oci popular a l’abast de tothom i respectuós amb el veïnat. Crear una xarxa de cooperació i consens de totes les entitats amb la participació del màxim nombre de persones com a eina d’integració i educació. Crear un espai de pertinença per a joves desarrelats, refer vincles entre membres d’una comunitat com és Llorenç i trencar dinàmiques establertes des de fa molts anys que no ajuden a la cohesió social i cultural.

Cal fer un exercici democràtic i anar més enllà. La Taula Cultural creada per l’equip de govern actual es limitava, en el seu inici , a decidir el programa de la festa major i només n’eren partíceps dues entitats i una tercera de forma alterna. Però després d’un parell de reunions inicials les pròpies entitats convocades inicialement han demanat la participació de la resta d’entitats del poble. Celebrem doncs que finalment es decidís fer una nova reunió d’aquesta Taula  afegint més entitats. Entenem també que es modificaran els estatuts presentats i redactats per l’equip de govern per incloure aquests canvis. I desitgem i demanem que aquesta Taula tingui caràcter vinculant perquè si no tornaríem a aquella idea antiga, que ja es va posar en pràctica durant legislatures anteriors i que si bé va crear espais de debat interessants, no va anar més enllà en les seves funcions i va acabar despareixent. Siguem agosarades ! Volem un poble viu i actiu!

quatre-aficionats-llorenc-montserrat-lasso_1394270626_22579301_1233x820

Vídeo Xerrada Som Energia – Llorenç – 25/05/16

Vídeo de la xerrada de Som Energia a Llorenç del Penedès el passat 25 de maig.

Aprofitem per compartir el text publicat al Portal Nou que parla de Som Energia:

Des de fa 100 anys, la humanitat utilitza cada vegada més energia. Vam començar amb electricitat produïda a partit de petites hidroelèctriques locals i poc a poc es van anar utilitzant altres fonts energètiques com el carbó, el petroli, les energies nuclears, el gas, fet que va permetre l’aparició de les xarxes elèctriques connectades.

Progressivament es va anar privatitzant el sector energètic fins a la situació actual d’oligopoli energètic, on un grup reduït de grans corporacions, amb la complicitat de la classe política a través de les portes giratòries, tenen el control de la producció i distribució energètica. El sector energètic s’ha desenvolupat a partir de processos d’espoli i enriquiment privat generant, com a contrapartida, una creixent despossessió i empobriment del conjunt de la població.

Després d’una explotació intensa d’aquestes energies no renovables, el medi ambient s’ha anat deteriorant fins al punt de provocar un canvi climàtic mundial, on l’activitat humana ha malmès la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el desenvolupament econòmic i social, la salut i benestar de la humanitat. També s’ha arribat al peak oil, el punt en el qual s’assoleix l’índex màxim d’extracció de petroli, després del qual la producció inicia un decreixement terminal.

Veient les conseqüències dels sistema energètic actual, és imprescindible un canvi. Cal superar el model energètic actual, basat en energies fòssils i nuclears, centralitzat, ineficient, contaminant i perillós.

Per això, el 2010 va néixer una nova iniciativa popular, Som Energia. Una cooperativa sense ànim de lucre on cada soci i sòcia té un vot amb l’objectiu de canviar el model energètic establert no-sostenible, des d’un punt de vista mediambiental, social i econòmic.

Qualsevol particular, entitat o ajuntament pot fer-se soci, contractar electricitat d’origen renovable i participar en els projectes d’energia sostenible. Per fer-se soci, s’ha d’omplir un senzill formulari a través del web de Som Energia (http://www.somenergia.coop) i s’ha de fer un únic pagament de 100€ al capital social que es retornaran en cas de deixar de ser-ho. La contractació de la llum es pot fer amb un simple tràmit via web i sense canvis tècnics en la instal·lació.

Per què contractar aquest servei a Som Energia? Per consumir energia certificada 100% renovable sense cap sobrecost, l’energia neta no té major cost que l’energia bruta. A més, es duen a terme projectes de generació d’energia renovable finançats pels propis membres i no pels bancs. L’any passat els socis de la cooperativa d’energia verda van establir una nova fita en l’aposta per les renovables, tot i el context normatiu hostil, i van adquirir la central hidroelèctrica de Valtéina, a Peñafiel (Valladolid). La producció anual estimada de la central és d’1.400.000 kWh, el que equival a l’ús elèctric d’unes 560 llars.

Des de Decideix Llorenç presentarem una moció proposant a l’Ajuntament que contracti els serveis de la cooperativa Som Energia per al consum d’energia elèctrica 100% renovable. Així mateix animem a tots els veïnes del poble a informar-se i a passar-se a aquest projecte d’energia verda.

xp_som-energia2

No volem xenofòbia al web municipal

Des de Decideix Llorenç volem expressar el nostre rebuig cap a la connotació xenòfoba d’una imatge del web de l’Ajuntament, que podem trobar a dins l’entrada de transparència, en l’apartat de normativa municipal (https://www.seu-e.cat/web/llorencdelpenedes/govern-obert-i-transparencia). El contingut d’aquesta entrada ve donat igual per a tots els ajuntaments des de la Generalitat, per tant, entenem que la tenen la majoria de webs municipals, si no totes, i que molts governs ni tan sols s’han adonat de la seva existència. Així doncs, esperem que tots els ajuntaments la modifiquin en adonar-se’n. A Llorenç, com a oposició li hem fet aquesta petició a l’alcalde però no n’hem obtingut resposta. 

L’entrada consisteix en la fotografia de dues dones musulmanes, i en un breu text que explicita la necessitat que “tots, veïns i nouvinguts, coneguem les normatives i ordenances”. Primerament, ens preguntem per què els nouvinguts no són considerats, igualment, veïns. En segon lloc, no veiem la necessitat de marcar aquesta diferència ja que només reflecteix el prejudici de que un immigrant, pel fet de ser-ho, seria susceptible de transgredir les normes. Per aquests motius demanem la retirada immediata d’aquesta imatge i d’aquest text introductoris de la normativa municipal.

No xenofòbia web municipal