Dietes i salaris anuals dels regidors de l’Ajuntament de Llorenç

Aquestes últimes setmanes hem rebut vàries consultes sobre els salaris que perceben els membres del consistori, tant de l’equip de govern com de l’oposició. Per no allargar-nos amb explicacions, hem realitzat un quadre resum.

El quadre s’ha fet amb les dades oficials aprovades pel Ple de l’Ajuntament d’1 de febrer de 2016, comparant-les amb el salari mínim interprofessional (SMI) de l’any 2016 (en proporció al que seria una jornada completa).

Volem deixar clar que els regidors de Decideix Llorenç destinen íntegrament les dietes que reben per assistència als plens, així com les assignacions per grup municipal, a l’assemblea de DL. Aquests diners serveixen per finançar El ple al carrer i les despeses derivades de les campanyes i activitats que es vagin realitzant.

Pel que fa a la dedicació, és impossible determinar quantes hores dediquen els regidors de DL a les tasques pròpies de l’ajuntament. Recordem que el funcionament del grup és assembleari, i per tant, tampoc es limita a la feina dels tres regidors. Tot i així, hauríem de comptar l’assistència als plens, possibles reunions amb l’equip de govern, les assemblees setmanals o quinzenals del grup, les hores de preparació dels documents i textos, l’assistència a cursos i formacions, etc.

La dedicació de l’equip de govern és la que es va aprovar en el ple de febrer de 2016. És possible que dediquin més hores del que s’estableix, però ens hem basat en els números oficials. Un dels regidors no té dedicació assignada, ja que cobra en dietes en lloc de salaris, perquè està cobrant una jubilació que és incompatible amb la retribució salarial.

Ja a l’inici de la legislatura, vam plantejar una proposta a l’equip de govern perquè els salaris fossin els equiparables al que cobra un professor de secundària o, el que seria el mateix, un màxim del 2,8% del SMI, que correspon al doble del salari més baix d’un treballador de l’ajuntament. La nostra proposta va ser desestimada.

Salaris EG i Oposició

Decideix Llorenç presentem una moció per la igualtat d’accés a la cultura, l’educació i l’esport

cultura, educació, esport

Decideix Llorenç presentem una moció per la igualtat d’accés a la cultura, l’educació i l’esport. Proposem crear unes bases d’ajudes municipals que permetin bonificar la participació en entitats esportives, culturals i d’educació no formal, dels infants i joves de famílies socialment vulnerables.

Aquesta proposta no tan sols va lligada al projecte educatiu de poble que havíem dissenyat, sinó també a la idea que qualsevol fenomen social que impliqui violència juvenil, s’ha de combatre amb mesures educatives i preventives que ataquin l’arrel del problema.

Des de la institució es pot aportar un gra de sorra i facilitar l’accés de tots els infants i joves a les activitats culturals, educatives i esportives que hi ha al municipi, i així fomentar la participació, l’intercanvi cultural i l’aprenentatge de valors. En definitiva, fomentar la convivència, i a llarg termini, la plena igualtat.

#educació #cultura #esport

Ordre del dia del proper Ple Ordinari del dimarts 4 d’abril a 2/4 de 9 del vespre

El proper Ple Ordinari serà el dimarts 4 d’abril de 2017 a 2/4 de 9 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, actes sessió del 24-01-2017.
 2. Donar compte de la liquidació del pressupost 2016.
 3. Donar compte de l’informe d’intervenció complementari a l’informe sobre el compliment de l’objectiu de l’estabilitat, del deute públic i de la regla de la despesa, de l’expedient d’aprovació del pressupost general de l’exercici 2017.
 4. Aprovació, si s’escau, distribució superàvit 2016.
 5. Aprovació, si s’escau, incorporació de romanents.
 6. Aprovació, si s’escau, modificació de crèdits 2/2017.
 7. Donar compte de l’acord de la JGL 28-02-2017 d’aprovació del Pla pressupostari a mig termini 2018-2020.
 8. Aprovació, si s’escau, modificació del reglament regulador de les places residència gent gran.
 9. Aprovació, si s’escau, conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, els Ajuntaments de la comarca i autocars POCH, SAU per millorar els serveis de transport de viatgers per carretera de la comarca del Baix Penedès.
 10. Aprovació, si s’escau, nomenament representant de la corporació a l’Assemblea general al Consorci d’Aigües de Tarragona.
 11. Aprovació, si s’escau, sol·licitud subvenció PAM 2017.
 12. Aprovació, si s’escau, modificació serveis recollida d’escombraries.
 13. Aprovació, si s’escau, mocions.
 14. Precs i preguntes.

cropped-cover-foto.jpg

El Ple al Carrer núm. 10

logo-el-ple-al-carrer

Ple Ordinari 24/01/17

Arxiu: 10 El Ple el carrer 24-01-17

► S’aprova el contracte del subministrament elèctric amb ENDESA través de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).

► S’aprova el conveni de Serveis Socials amb el Consell Comarcal. Les aportacions baixen de 6.000€ a 3.000€

► S’aprova la suspensió parcial de les llicències d’activitats al casc urbà. Segons l’equip de govern, s’han detectat imprecisions i desajustos en la regulació d’algunes llicències d’activitats dins del casc urbà. Per aquest motiu, i per tenir-ne més control, es proposa la suspensió temporal, per tal d’estudiar-ne la regulació.

► S’aprova el conveni de col·laboració entre la Fundació Pau Casals i l’Ajuntament de Llorenç. Els veïns del poble hi tindran entrada gratuïta.

► S’aprova l’ordenança reguladora de la venda no sedentària en mercats. Fins ara no existia cap regulació

► S’aprova la modificació de les ordenances15 i 20, relacionada una amb els preus de les parades dels mercats, que fins ara no eren proporcionals a les mides; i l’altra són els preus de les classes de Zumba i la dinamització del Parc de Salut, que s’han afegit.

► S’aprova el conveni laboral dels treballadors de l’Ajuntament de Llorenç sense modificacions substancials.

► S’aprova la bonificació de l’IBI a les famílies nombroses.

► S’aprova la modificació de crèdit 1/2007: Es destinen 30.000€ del manteniment del servei d’aigua a una reparació urgent de la zona esportiva. No es presenta l’informe tècnic corresponent.

► S’aprova l’encàrrec de gestió de la licitació del subministrament i implementació d’una aplicació informàtica per a la gestió de la comptabilitat i mòduls connexes.

► Mocions: El PDeCAT (abans CDC) vota en contra de les mocions “Per un poble lliure de violències masclistes”, “De suport a l’Ajuntament de Badalona”, “De suport a la Montse Venturós i Joan Coma” i “De suport als independentistes acusats de cremar fotos del rei”. S’aprova la moció “Per la publicitat dels períodes d’exposició pública i de presentació d’al·legacions”.

► Precs i preguntes: Placa franquista, Taula Cultural, torrent, etc.

Informació detallada dels arguments i de les votacions de les forces polítiques del consistori llorencenc.

Trobaràs el Ple al Carrer al bloc de Decideix Llorenç i a les bústies de totes les cases de Llorenç.

Apropem els plens a la ciutadania,

obrim portes i finestres de l’Ajuntament de Llorenç,

avancem cap a la sobirania popular!

DL tornem a presentar la moció per un seguiment i control efectius del compliment de les mocions aprovades pel ple

Moció Control Mocions

El passat Ple Ordinari del dia 3 d’octubre de 2016 DL vam presentar una moció per un seguiment i control efectiu del compliment de es mocions aprovades pel ple, en el que demanàvem:

 • Habilitar un apartat al web municipal on apareguessin totes les mocions aprovades pel Ple.
 • Que contingués el títol de la moció, data del ple en què es va aprovar, document íntegre de la moció i estat de tramitació.
 • Qualsevol grup municipal podria sol·licitar la inclusió en l’ordre del dia d’un ple un punt específic referent al seguiment del grau d’execució d’una o diverses mocions aprovades.

El PDeCat, en aquells moments Convergència, va argumentar el seu vot contrari dient que l’actualització del web de transparència ja ho contemplava. ERC va mostrar la seva estupefacció dient que una moció que pretén mantenir informada a la ciutadana s’havia d’aprovar per unanimitat. Per la nostra banda, ens vam oferir a ampliar el termini que proposava la moció, si així l’actuació era assumible per l’equip de govern. CDC va reiterar que fins que el web de transparència no estigués actualitzat preferien no aprovar la moció. DL vam retirar la moció per ser presentada quan el web estigués enllestit.

Mig any més tard, i amb temps més que suficient per adaptar el web, tornem a presentar la moció esperant que aquesta vegada sí que sigui aprovada.

DL presentem una moció de suport al ‘Projecte Sanitari: Patologia Ambiental per a Professionals de la Salut Pública’

Consultori Mèdic

El desenvolupament industrial ha generat més de 4 milions de substàncies químiques, de les quals un gran percentatge són tòxiques  (compostos orgànics persistents), i uns elevats nivells d’exposició als camps electromagnètics artificials d’extremadament baixa freqüència (EBF) produïts per les xarxes elèctriques d’alta i baixa tensió i els transformadors elèctrics. A més, en els darrers 15 anys, la implantació de les xarxes de telefonia mòbil i les noves tecnologies sense fil han provocat un augment exponencial dels camps electromagnètics artificials d’alta freqüència. Degut a aquestes condicions i davant l’extrema contaminació ambiental, la població esta patint els efectes d’un “còctel electroquímic”, fet que va portar a científics i metges de tot el món a realitzar una crida demanant l’aplicació del principi de precaució(1) per a químics a l’any 2007 i per a camps electromagnètics a l’any 2009 (l’anomenada “Crida de Paris”).

Per això presentem en el proper ple ordinari una moció de suport al ‘Projecte Sanitari: Patologia Ambiental per a Professionals de la Salut Pública’, i demanem:

 • Manifestar la clara voluntat d’aquest consistori en ple, de donar suport al “Projecte Sanitari: Patologia Ambiental per a Professionals de la Salut Pública” i instar al Departament de Salut de la Generalitat a que enceti aquest projecte.
 • Introduir aquest debat sobre la necessitat de formar en Medicina Ambiental als professionals de la salut pública del Consultori Mèdic de Llorenç del Penedès.
 • Iniciar uns tallers a l’escola municipal i a l’institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès sobre prevenció en Salut Ambiental per a una escola saludable (per fer-se una idea: http://www.saludambientalenlaescuela.org/)Fer extensiva aquesta moció a la resta d’ajuntaments de Catalunya a través d’una proposta a la Federació de Municipis e Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
 • Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als diferents grups polítics del Parlament de Catalunya, al l’Honorable Sr. Conseller del Departament de Salut de la Generalitat, a l’Institut Català de la Salut, al CATSALUT i les AMPA’s de l’escola i l’institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès.

71eBbNB3M8L._SL1500_